ࡱ> cbdff !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F ka2dWorkbookwSummaryInformation(DocumentSummaryInformation84 \pDimmy Ba=,')%$#=C8|@"1̢Calibri1̢Calibri1̢Calibri1̢Calibri1̢Calibri1̢Calibri1Q̢Tahoma1Q̢Tahoma1̢Calibri1̢Calibri1h8̢Cambria1,8̢Calibri18̢Calibri18̢Calibri1̢Calibri1̢Calibri1<̢Calibri1>̢Calibri1?̢Calibri14̢Calibri14̢Calibri1 ̢Calibri1 ̢Calibri1̢Calibri1 ̢Calibri/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-                                     , * P P   a> ff       `  + )  `@ @  ` @ @   p "p@ @  p@ @ "p "p `@ @  ` @ `2 D ` `@ @  @1 D1 @ D @, D, D, `@ @  @ P D #0@ @  `@ @ #p@ @    L  L,  L  L1  L  H   H   P T X @ #p@ @  L "0@ @ "0@ @ "0@ @ "p ||sf$v}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-}> _._-}-}? _._-}-}@ _._-}-}A _._-}-}B _._-}-}C _._-}-}D _._-}-}E _._-}-}F _._-}-}G _._-}-}H _._-}A}I _._-#0.0}A}J _._-#0.0}A}K _._-#0.0}A}L _._-P#0.0}A}M _._-#0.0}A}N _._-L#0.0}A}O _._-L#0.0}A}P _._-23#0.0}A}Q _._-23#0.0}A}R _._-#0.0}A}S _._-#0.0}A}T _._-L#0.0}A}U _._-L#0.0}A}V _._-L#0.0}A}W _._-#0.0}-}X _._-}-}Y _._-}-}Z _._-}-}[ _._-}A}\ _._-#0.0}A}] _._-#0.0}-}^ _._-}-}_ _._-}A}` _._-L#0.0}A}a _._-#0.0}A}b _._-23#0.0}A}c _._-#0.0}-}d _._-}-}e _._-}-}f _._-}-}g _._-}-}h _._-}A}i _._-#0.0}A}j _._-#0.0}A}k _._-#0.0}A}l _._-#0.0}-}m _._-}-}n _._-}-}o _._-}-}p _._-}-}q _._-}-}r _._-}-}; _._-}-}< _._-}-}+ _._-}-}, _._-}-}8 _._-}-}3 _._-}A}- _._-#0.0}A}. _._-?#0.0}A}/ _._-23#0.0}-}0 _._-}A}= a_._-#0.0}A}5 _._-#0.0}A}4 e_._-#0.0}}( ??v_._-̙#0.0-;_-?_@_ @_- }}) ???_._-#0.0???-;_-????_@_ ???@_- ???}}* }_._-#0.0-;_-?_@_ @_- }A}9 }_._-#0.0}}2 _._-#0.0???-;_-????_@_ ???@_- ???}-}: _._-}}7 _._-#0.0-;_-?_@_ @_- }-}6 _._-}U}1 _._-#0.0-;_-}A}" _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-L#0.0}A} _._-23#0.0}A}# _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-L#0.0}A} _._-23#0.0}A}$ _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-L#0.0}A} _._-23#0.0}A}% _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-L#0.0}A} _._-23#0.0}A}& _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-L#0.0}A} _._-23#0.0}A}' _._- #0.0}A} _._-ef #0.0}A} _._-L #0.0}A}! _._-23 #0.0 20% - :F5=B1M 20% - :F5=B1 ef % 20% - :F5=B2M" 20% - :F5=B2 ef % 20% - :F5=B3M& 20% - :F5=B3 ef % 20% - :F5=B4M* 20% - :F5=B4 ef % 20% - :F5=B5M. 20% - :F5=B5 ef % 20% - :F5=B6M2 20% - :F5=B6 ef % 40% - :F5=B1M 40% - :F5=B1 L % 40% - :F5=B2M# 40% - :F5=B2 L湸 % 40% - :F5=B3M' 40% - :F5=B3 L % 40% - :F5=B4M+ 40% - :F5=B4 L % 40% - :F5=B5M/ 40% - :F5=B5 L % 40% - :F5=B6M3 40% - :F5=B6 Lմ % 60% - :F5=B1M 60% - :F5=B1 23 % 60% - :F5=B2M$ 60% - :F5=B2 23ٗ % 60% - :F5=B3M( 60% - :F5=B3 23֚ % 60% - :F5=B4M, 60% - :F5=B4 23 % 60% - :F5=B5M0 60% - :F5=B5 23 %! 60% - :F5=B6M4 60% - :F5=B6 23 %":F5=B1A:F5=B1 O %#:F5=B2A!:F5=B2 PM %$:F5=B3A%:F5=B3 Y %%:F5=B4A):F5=B4 d %&:F5=B5A-:F5=B5 K %':F5=B6A1:F5=B6 F %(2>4 u2>4 ̙ ??v% )K2>4uK2>4 ???%????????? ???* KG8A;5=85 KG8A;5=85 }% +&5=56=K9,. 5=56=K9 [0]- 03>;>2>: 1K 03>;>2>: 1 I}%O. 03>;>2>: 2K 03>;>2>: 2 I}%?/ 03>;>2>: 3K 03>;>2>: 3 I}%230 03>;>2>: 4= 03>;>2>: 4 I}% 1B>3KB>3 %OO)2>=B@>;L=0O OG59:0>=B@>;L=0O OG59:0 %????????? ???30720=8570720=85 I}%4 59B@0;L=K9I 59B@0;L=K9 e%51KG=K9 %5;>E>9?;>E>9 %6 >OA=5=8595 >OA=5=85 %7 @8<5G0=85n @8<5G0=85 8* @>F5=B=K9%9!2O70==0O OG59:0U!2O70==0O OG59:0 }%-:"5:AB ?@54C?@5645=8OO "5:AB ?@54C?@5645=8O %;* $8=0=A>2K9<2$8=0=A>2K9 [0]=%>@>H89A%>@>H89 a%XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`G* 59B_!?>@BA<_! "$w 59B_(:V;_! "( 59B_"@5=5@_! "$i 59B_VAB_! "* 59B_">20@AB_! "$ 59B_;C1_! " !?>@BA<5=8%.CUsersuserDownloads 59B8=3 25;> 2013.xlsx#_!# " !"_!# !"_!#"  ' ""  ' " "  ' (!"  ' !#(-' "(-' " (-' (!( ' !# " _" " _(! " _" " _" _( ! "_ " -!  " -!" -4" -3" -2" -1 (-!(-2(-1! "_ _ _ _$"01;8FO_ 59B8=3C 848_!?>@BCA5@54:8 0A82 59B8=3C!B0BL>48(:>;8;C18YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYYYYYYZH>A5ZB@5:Z <0C=B5=109:Z00?EV; =5>;V<?V9AL:0ZH1030B>45==0 3>=:0 =5>;V<?V9AL:0Z,3VB =5>;V<?V9AL:0Z> 3>=:0 2 3>@C =5>;V<?V9AL:0ZJ3@C?>20 3>=:0 B@5: =5>;V<?V9AL:0ZF3@C?>20 3>=:0 H>A5 >;V<?V9AL:0Z240=EV; =5>;V<?V9AL:0ZV5AB0D5B=0 :><0=4=0 3>=:0 =5>;V<?V9AL:0ZVV=482V4C0;L=0 3>=:0 =0 G0A >;V<?V9AL:0Zj"V=482V4C0;L=0 3>=:0 ?5@5A;V4C20==O =5>;V<?V9AL:0Z,:5@V= >;V<?V9AL:0ZH:><0=4=0 3>=:0 B@5: >;V<?V9AL:0ZL:><0=4=0 3>=:0 H>A5 =5>;V<?V9AL:0Z8 :@8B5@VC< =5>;V<?V9AL:0Z8 :@>A-:0=B@V >;V<?V9AL:0Zb:@>A-:0=B@V =0 :>@>B:><C :@C7V =5>;V<?V9AL:0Z4<0@0D>= =5>;V<?V9AL:0ZH>;V<?V9AL:89 A?@8=B >;V<?V9AL:0Z. ><=VC< >;V<?V9AL:0ZJ!?0@0;5;L=89 A;0;>< =5>;V<?V9AL:0ZF"?0@=0 3>=:0 H>A5 =5>;V<?V9AL:0ZF#?0@=0 3>=:0 B@5: =5>;V<?V9AL:0Z2$A:@5BG =5>;V<?V9AL:0Z.%A?@8=B >;V<?V9AL:0Z@& D>@-:@>AA 4-E =5>;V<?V9AL:0YY YH!Z)6V=??p@Z)G>;@@l@Z@@h@Z@@d@Z@@`@Z@@\@Z9 2@0E>2C20B8@@X@Z? 2@0E>2C20B8 @ @T@Z"@"@P@Z $@$@L@Z &@&@H@Z (@(@D@Z *@Z @@Z ,@Z <@Z .@Z 8@Z 0@Z 4@Z 1@Z 0@Z 2@Z ,@Z 3@Z (@Z 4@Z $@Z 5@Z @Z 6@Z @Z 7@Z @Z 8@Z @Z 9@Z @Z :@Z @Z ;@Z @Z <@Z @Z =@Z @Z >@Z @Z ?@Z @Z @Z @Z !@Z "@Z #@Z $@Z %ܞ@Z &؞@Z 'Ԟ@Z (О@Z )̞@Z *Ȟ@Z +Ğ@Z ,@Z -@Z .@Z /@Z 0@Z 1@Z 2@Z 3@Z 4@Y"Y #Z# Z(!Z$.!( "B;5B8:"Z$.!( ">;><VB"Z .!( ""5<?"Z(.!( !1 >@;V2:0Z .!( >;>AZ&.!( ! 03@020Z$ .!( "8=0<>"Z$ .!( ">;>A"Z !.!( Z !.!( !4 Y$ZZ ! "!"Z*1;0A=89 25;>:;C1Z5;5B>=&!!$$##! ;( 5;>:;C18<( 5;>H:>;8<4848_25;>A?>@BC<28488AF8?;V=8<. 848!?>@BC;, 848!?>@BC2<" 0B0;* 8AF8?;V=8< ;. 09=OB5VAF5<60B53>@VW<030=L<$ ;C18; VAB0<& VAOFL; "<. 0720!B0BV; ;0 ;V<?V9AL:0;&0 ;V<?V9AL:0'8<0 @V728I5_<;  V:;4 >:8<. !?>@BA<5=8;: !?>@BA<5=8_@V72;@ !?>@BA<5=8_@V728I5; !B0BL<( "0:'8V;* ">20@8AB20<B@5:<$"@5=5@8<$ (:>;8; H>A5<8nf S AA@A@  084VAF5 0B0 ?>G0B:C 7<030=L0720 0B53>@VO 8AF8?;V=0VAF50;8G:8@V728I5<'OH>A5B@5:"BMX25;>:@>A!B0BL >:V2 0B53>@VO ( "@5=5@-1 "@5=5@-2 "@5=5@-330@:>2.@V9G>;(! 8@70 ..>=5FL:HC@>2 >ABO=B8= !.!( !4 >28FL:89 !.!.>28FL:89 !.. 0:C<5=:> ;048A;02.!( "8=0<>"!B5?0=5=:> !.. !>;=F52 .. ! "!"5@56=89>340= .!( ""5<?"# 5@56=89 .."0B0@5=:> ..=0:VT25 >@8A5=:>@BC@!.!( @0A>2 . .0A8;'T20:A8<V45=V=0.;VO6V='CBL !.. B0 1@83040>;>2>4 @0A=89 V<0=>@>=F>2;5:AV902047N:0@'O.!( !1 >@;V2:0'09:>2AL:0 .!. C@0 ..>@;V2:0 5@0I5=:> ;5:A0=4@ >A?TT2 .. C10GL>20;L30 !0CB:V=0 ..5@10A>2;0AB>25FL .. B0 1@83040 5@52'O=:> 0;L:>2 .. @0<0B>@AL:6CA >;>48<8@V=L:>2AL:89 ..5=8A 8@C:;530O@=00B0;VOV=>2:V= 5;L=8: ..0@'W=:0C15=:>8:8B0.!( ">;>A"C1:> =0AB0AVO20=N: 0@8=0A0T=:>@B5< .!( >;>A0;5=N:235= /@<0: .. 0@=C;V= 5=8A >2V:>2 .. ;5?V:>2 ;;O 81V= ..>=40:>20=8;> >=4@0B5=:>@8AB8=0 >=>=5=:>0;5@VO >=>H5=:>2=0B>;V9@0?V2:0 86>2 ..@V2F>2<8B@>8A5=:>20=.!( "B;5B8:" C=V= .. 0@VC?>;L>10=LV:B>@VOC=L>2!5@3V9O;V:>20;TT2 "8<C@.!( ! 03@020 ><0:V= ..0:VW2:0 0=C9;5=:> 0@B8=5=:>0I5=:>02;> 5;L=8:>2 >AB8A;02 A04G89HC@:>20 ;V7025B00EBCA>25B;5=:>0==0 5B@CH5=:>0@: >4CAB>2 >:8=B5;VF0!5@3V9 !B>O;>2 ...>;VIC:>?:>2VB0;V9 03>7V=8@8;> 810@C: CAVO!0CB:V=!84>@L:> !V20:>20 ..!;0ABV=0"5B5@8G=65;0"V30=>20/=0">?G0=N: ">?G0=N: !.."C?V;:> 0ALO=>2 .. >2>07>2AL:#4>4 8=0B$54>@L:>%0@G5=:>420@B %@0?>28FL:89&8=:CH(5948: (8=:0@L>20 0@8=0 !2V@IC: .. !2V@IC: .!.(8?0T20;V=0 (?83>FL:89(C<V;>2.@'T20>;V=0v@8=0;56=VABL A?>@BA<5=V2-25;>A8?548ABV2 >=5FL:>W >1;0ABV 4> H:V;, B@5=5@V2 V <VAB 4;O @>7@0EC=:C @59B8=3C (2013 @V:)VAB>(:>;0-1(:>;0-2(:>;0-3VAB>-1VAB>-2VAB>-3>;>A8=0<>#:@0W=0;C1-1;C1-2 ">20@8AB-1 ">20@8AB-20@ @V728I5 <'O0B53>@VO 7<030=L"2"@;#:@ (4>@>A;V, DV=0;)!2VB (4>@>A;V, DV=0;) '#:@ (N=0:8)'#:@ (<>;>4L, N=V>@8)'2@ (<>;>4L, N=V>@8)'#:@ (4>@>A;V)'2@ (4>@>A;V)V=482V4C0;L=0 3>=:0 =0 G0A><=VC< :@>A-:0=B@V3@C?>20 3>=:0 H>A5:><0=4=0 3>=:0 B@5:<0@0D>=?0@=0 3>=:0 H>A5A?@8=B?0@0;5;L=89 A;0;><:><0=4=0 3>=:0 H>A50?EV; :@8B5@VC<>;V<?V9AL:89 A?@8=B 3>=:0 2 3>@C?0@=0 3>=:0 B@5:1030B>45==0 3>=:0"V=482V4C0;L=0 3>=:0 ?5@5A;V4C20==O:@>A-:0=B@V =0 :>@>B:><C :@C7VA:@5BG5AB0D5B=0 :><0=4=0 3>=:03@C?>20 3>=:0 B@5:3VB;;;V<?VAL:0 G8 V@872VI520==O<030==O#AL>3> G>: =0 (:>;CG>: =0 "@5=5@0 G>: =0 VAB>G>: =0 ">20@8AB G>: =0 ;C1(:>;0 ">20@8AB2>;C15;>:;C1 ""5;>:;C1 "5;5B>=">= 1; 5;>:;C15;>:;C1 ">AA5"(0@0?>2 .. B0 1@83040V=L:>2AL:89 .. B0 1@830400;L:>2 .. B0 1@83040 >=><0@5=:> 0;N6=89 !.C4O: V:>;0T2 !.. @>20@=V:0=VW;;03V9 025;:> .8?:52VG"0@0AL2V2 0@3CB .!.5@51F>2C10H>2(0=4@8:>2 ..C: ..<5;LG5=:> ...;0AB>25FL .. 0F:0;520 O475;L !.. #$5B@>2>?>202;>25;V:>2>28FL:89 !.. B0 1@83040 5=8A5=:> 'OG5A;02 0A;02AL:89 ><0=>2!0;B8:>2 16-19.02.2013 '# 25;>B@5:C>;>2>4 <8B@>0@B8=5=:> ;5:A0=4@ 30@:>2 .@V9>?:>2 VB0;V95;L=8:>2 >AB8A;02 >:8=B5;VF0 !5@3V9 C1:> =0AB0AVO"5B5@8G =65;06CA >;>48<8@0A8;'T2 0:A8<;5?V:>2 ;;O(8=:0@L>20 0@8=0>=4@0B5=:> @8AB8=0 (8?0T20 ;V=08?:52VG "0@0A@>20@=V: 02;> #4>4 8=0B>4CAB>2 >ABO=B8= 03>7V= 8@8;>A04G89 0=8;>5:A8:0C1.!2VBC AC<<0>=>=5=:> 0;5@VO 16-20.01.2013>;VIC: 0:A8<04C= >;><VTFL:59@V=3>=:0 7 281CBBO</;B0 28-29.03.2013'# ">@8A5=:> @BC@5@0I5=:> ;5:A0=4@V=>2:V= >;>48<8@0=C9;5=:> 0@8=0@0?V2:0 0:A8<>10=L V:B>@VO 0I5=:> 02;> CAVO ;;O%@0?>28FL:89 >ABO=B8= .@'T20 >;V=08:>;0W2 28-31.03.2013 '# :@8B5@.H>A5 0=0A>2AL:0A5=VO0=0A>2AL:0 A5=VO@><?5FL !=V6>: .. "5@=>?V;L>40!;>1>4O=@8=0@><?5F< L 0B0;VO!;>1>4O= @8=0>40 =0AB0AVO>;><VTFL !5@3V95@51F>2 <8B@> 5;V<V=0B>@V=482V4C0;L=0 3>=:0 "A?@8=B 3@C?>289A?@8=B :><0=4=89V:C;V=040;O=;V: >;O=A:89$V=N=V= 0A8;L>3;>0A8;LC4V=>2N:5;TE>20@<0H=4@TT2=4@V9>@3C= ><0='5@=8H 51@0:>20 0BVD>20 .. 0BVD>2 .$.0A8<>200@8=0 C@10=>20"5BO=0;T:ATT20 .$.0A8;N: @G810A>20(:C@0B$><5=:> 02@5=B'T20 >:CG0T2AL:.!( >:CG0T2AL:0FL:>2AL:89 ..$5A5=:>0@'O=0;L>EV=V:VB0":0G5=:> 24>:8<5=:> <5;'O=>2 @0<V=AL:89@>74>2=B>= !>:>;>28G!:@8?=V:5;>CA@5E>2 "VB0@5=:>V==8FO V?:0=L !..$5>4>AVO 04-06.04.2013 # 25;>H>A520=N: 0@8=0HC@:>20 ;V7025B0 12-14.04.2013 '# 25;>H>A50EBCA>2 =0B>;V9%0@:V2 19-21.04.2013 '# 25;> ">@>=F>2 ;5:AV9 CAVO "8<C@ A0T=:> @B5<5B;5=:> 0==0!0CB:V= <8B@>>=>H5=:>2 =0B>;V9 C=L>2 !5@3V9 8@C: ;53 25-28.04.2013 '# 25;>B@5: 0;TT2 "8<C@ 26-28.04.2013'# V;;N<V=0B>@V 10-13.05.2013 15-18.05.2013>=>25FL8:>;0CH=0@C:CH=0@C: 0:A8< 19-21.04.2014 040;O= ;V:V:C;V= 0=8;>"VB0@5=:> <8B@>5>@3V90@<0H 5>@3V9=4@TT2 =4@V9>;O=A:89 'OG5A;02 $V=N=V= .@V90A8;L>3;> 0A8;LC4V=>2 <8B@>(C<V;>2 >;>48<8@TE>2 ;5:A0=4@02047N: 0@'O!:>@OBV=!:>@OBV= >ABO=B8= @5E>2 !5@3V9 >=4@0:>20 ;5:A0=4@0>=4@0:>20 ;5:A0=4@0 !02G8=AL:0!02G8=AL:0 "5BO=00A8<>20 0@8=0 02-04.06.2013 09-13.06.2013 '# 25B;>B@5:C5B@CH5=:> ;048A;02:5@V= V@>2>3@04 14-16.06.2013 '# <0@0D>=V>=>25FL 8:>;0 19-23.06.2013'# >;V<?. 2848 (C<V;>2 .@V9C10H>2 ;048A;02>=40:>2 0=VW;@V2F>2 <8B@>C15=:> 8:8B0HC@>2 >ABO=B8=0:C<5=:> ;048A;02C4O: =0B>;V9 >7C<5=:> .. 10468 .. 04C= 0@: !2OB5FL:0 .#$<5;LG5=:> ... B0 1@83040 V;0 &5@:20 06-10.05.2013# 1030B.3>=:0 24-27.05.2013# 3>=:0 2 3>@C V;>3V@AL:29.06-03.07.2013'# 1030B>45==V95;V:>2 <8B@> 02;>2 ;;O5=8A5=:> 'OG5A;02 !0;B8:>2 .@V90A;02AL:89 ;5:A0=4@0@B8=5=:> V:B>@VO '# :@8B5@VC<V!C<8 12-14.07.2013'# " :/:0=B@V 12-14.07.2014 21-24.07.2013":0G5=:> @B5< (:C@0B >;V=0 ?>70 70;V:><4& 5'5EVO 18-22.07.2013' H>A5"5@535@O"5@535@O ;5:A0=4@ 02-05.08.2013 02-05.08.2014 02-05.08.2015 02-05.08.2016'5@=V2FV08-011.08.2013 '# " 1030B.@>3>18G 14-18.08.2013'# 103.3>=.H>A5 V2=5 23-25.08.2013'# ?0@=V9 3>=FV5@10A>2 >340=!1030B>45==0 3>=:0 :><0=4=89 70;V:!1030B>45==0 3>=0: >A>18AB89 70;V: 29-31.08.2013 '# :><.3>=FV >@3C= ><0= 23-25.08.2017 23-25.08.2018 23-25.08.2019 8A5=:> 20=!84>@L:> 0:A8< 14-15.09.2013 16-20.09.2013 16-20.09.2014 16-20.09.2015 16-20.09.2016 16-20.09.2017 16-20.09.2018 16-20.09.2019 16-20.09.2020 16-20.09.2021 16-20.09.2022 16-20.09.2023 16-20.09.2024 16-20.09.2025 16-20.09.2026 16-20.09.2027 16-20.09.2028 16-20.09.2029 16-20.09.2030 16-20.09.2031 16-20.09.2032 16-20.09.2033 16-20.09.2034 16-20.09.2035 12-15.09.2013'# 2 3>@C B0 # 04-06.10.2013 08-13.10.2013 'C1030B.3>=FV 08-13.10.2014 08-13.10.20150@=C;V= 5=8AL2>2 14-17.10.2013 V45@;0=48 18-20.10.2013 ' 25;>B@5: V45@;0=48 28-31.08.2013C10GL>20 ;L30 (C;0:>2 ;51' N=0:8 ' N=V>@8 ' 4>@>A;V@G810A>20 ;V7025B0!:@8?=V: 235= 05-06.04.2013' "' N=0:8 :/:0=B@V 11-12.04.2013' H>A5 11-12.04.2014 11-12.04.2015 11-12.04.2016 11-12.04.2017 11-12.04.2018 11-12.04.2019 11-12.04.2020 11-12.04.2021 11-12.04.2022 3>=:0 =0 G0AC@10=>20 "5BO=0 ' 4V2G0B0 01-02.05.20133>=:0-:@8B5@VC<5@56=89 >340= ' 4>@>A;V 25-26.05.2013 ' N=0:8 ?0@=0 3>=:0(52G5=:> ;>=0 =?V;>2 $8;8?>7;>2 ;048A;02 8-9.06.2013 ' 4V2G0B0 15-18.08.2013' 1030B>4N.3>=FV>A>18AB89 70;V: 06-07.07.2013' ":/:0=B@V 06-07.07.2014 06-07.07.2015 06-07.07.2016 06-07.07.2017 06-07.07.2018 06-07.07.2019 ' N=V>@:8 ' G>;>2V:8' (! B0 " >1;0ABL 51@0:>20 0@'O02@5=B'T20 =0AB0AVO$5A5=:> 0@'O=05@52'O=:> ;5:A0=4@<5;'O=>2 0=8;>(52G5=:>;>=0=?V;>2 $V;V?>7;>2 (C;0:>2;5113& 1512& 1314& 159& 1116& 1815& 1822& 2816& 1719& 2223& 2628& 2930& 4131& 3238& 420=45@8G>;>2V:8N=V>@84V2G0B0N=V>@:86V=:8N=0:80F:0;520 =0AB0AVO "V30=>20 /=0!;0ABV=0 =0AB0AVO V45=V=0 .;VO0O@=0 0B0;VO $><5=:> ;V=0;03V9 >;>48<8@">?G0=N: @B5<(5948: ;5:A0=4@24>:8<5=:> 5=8A >7;>2 ;048A;02>=><0@5=:> ;;O 810@C: >ABO=B8==?V;>2 $V;V? 5;>CA 235= 0;5=N: 235=O;V:>2 <8B@>"C?V;:> =0B>;V9 &8=:CH 8@8;>(?83>FL:89 8:8B0;L>EV= V:VB00A8;N: >;>48<8@@0<V=AL:89 =4@V9 @>74>2 =B>= 5@51F>2 ;;O 5B@>2 02;> >?>2 <8B@> ><0=>2 8@8;>!>:>;>28G =4@V9$54>@L:> 0:A8<%0@G5=:> 420@B'5@=8H ;5:A0=4@<8S " ! "# # &, !" # %#/ !% , - 2013[ " "  &, !" ! "# # 2013 & # %#/ !% , W " !" &, !" ! "# # 2013 & # %#/ !% , [ " ! "# " !" &, !" # 2013 & # %#/ !% ,V " !% ( &, !" # 2013 & # %#/ !% ,] " ! "! &, !" ! "# # 2013 & # %#/ !% ,^ @__`}`wa#bbWcd}dG{ef{f CggA yh iu i Ij j7 kk lc l 3mnowo9pKq;sqs)tuovv_wuxby|zh{1|}r}W~ R̀ lQʂ\\…eBB >{ 0 ‹ c1TԑT":wALMJX̙ 2op~bccB lQOeŴNkPk){Rуo dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M Canon LBP2900( 4dXA4Canon CCanon LBP2900ddd   d d d d d dd@@d d d dd d"edd   dd !"#$%&'()*d   "d  d   d!d d!  d @8 4 3)^ 1 4 3)^ 1XXd2 Arial Cyr\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC $&,$&,HArial Cyr0AB@>9:8 ?> C<>;G0=8N X" dX333333?333333?&<3U} $ } } I} m } } } I} } I} } $} m} I } $} $ } #$ %$B$,$,$,$,$,$,$, $, $, $, $, $,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$, $, B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B B D B B B B B !B "B #B ^) * + $?@@@? % ; ~  '~  (~  6@I@9@9@)@)@)@9@# A) * , $?@???   & i~ ~ (~  6@>@.@.@@.@.@.@# A) * - $?@???   i~ ~ (~  6&@$@@@@@@@# A) * . $?@???   '~ ~ (~  6(@@@@?@@@# A) * / $@@?? 2 ,~  9 ~   6"@@@??@@# A) * 0 $@@??? \ ,~  '~ ~ ~  6$@@@??@@@# A) * 1 $@???? 2 ,~  9 ~ ~  6@"@@@@@@@# A) * 2 $ ????? 2  9 ~ ~  6 @@ @ @ @ @ @ @# A) * . $ ?@???   '~ ~ (~  6 ?Y@I@I@9@I@I@I@# A) * 3 $ @@?@? \~   ~  (~  6 @I@9@)@)@9@)@9@# A) * 4 $ ?@??? %   '~ ~ (~  6 @9@)@)@@)@)@)@# A) * 5 $ @@?@ 2 ,~  I l~    6 "@4@$@@@$@@# A) * 0 $@@??? \ ,~  '~ ~ ~  6@"@@@@@@@# A) * 6 $?@@??   Y ~  K~ ~ ~  6"@4@$@$@@@$@$@# A) * 1 $@???? 2 ,~  9 ~ ~  6@$@@@@@@@# A) * 2 $????? 2  9 ~ ~  6@"@@@@@@@# A) * 7 $@@??? @ ~ C B ~ ~ r~  6"@4@4@$@$@4@4@4@# A) * 1 $@???? 2 ,~  9 ~ ~  6@"@"@@"@"@"@"@# A) * 2 $????? 2  9 ~ ~  6 @@@@@@@@# A) * 8 $?@??? @ C A B~ ~ r~  6(@@@@?@@@# A) * - $?@???   i~ ~ (~  6?Y@I@I@9@I@I@I@# A) * 4 $?@??? %  '~ ~ (~  6@N@>@>@.@>@>@>@# A) * , $?@???   & i~ ~ (~  6@I@9@9@)@9@9@9@# A) * + $?@@@? % ; ~  '~  (~  6 @9@)@)@@@@)@# A) * 0 $@@??? \ ,~  '~ ~ ~  6@4@$@@@$@$@$@# A) * / $@@?? 2 ,~  9 ~   6"@@@??@@# A) * 6 $?@@??   Y ~  K~ ~ ~  6@I@9@9@)@)@9@9@# A) * 8 $?@??? @ C A B~ ~ r~  6@$@@@@@@@# A) * 1 $@???? 2 ,~  9 ~ ~  6@"@@@@@@@# A) * 2 $????? 2  9 ~ ~  6$@@@@@@@@# A) * 4 $ ?@??? %   '~ ~ (~  6 ?Y@Y@Y@I@Y@Y@Y@#D.4l!$,"$,#$,$$,%$,&$,'$,($,)$,*$,+$,,$,-$,.$,/$,0$,1$,2$,3$,4$,5$,6$,7$,8$,9$,:$,;$,<$,=$,>$,?$,@$, ! !A) !* ! !. !$!?@??? ! ! !! ! !'~ ! !~ ! !(~ ! ! ! !6!?Y@Y@Y@I@Y@Y@Y@# " "A) "* " "3 "$"@@?@? " " \~ " "" " "~ " " " "(~ " " " "6"?Y@Y@I@I@Y@I@Y@# # #A) #* # #5 #$#@@?@ # 2 # ,~ # ## #I #l~ # # ## # # #6#?Y@Y@I@I@Y@I@# $ $A) $* $ $, $$$?@??? $ $ $$ $& $i~ $ $~ $ $(~ $ $ $ $6$@I@I@I@9@I@I@I@# % %A) %* % %- %$%?@??? % % %% % %i~ % %~ % %(~ % % % %6%@I@I@I@9@I@I@I@# & &A) &* & &9 &6&@@? & &~ & & &~ & && & & &6&@I@I@9@9@I@# ' 'A) '* ' ': '$'?@?? ' ,' '' ' ' ~ ' '' ' ' '6'$@.@.@.@@.@.@# ( (A) (* ( (; ($(@@?@@ ( \ ( ,~ ( (( ( (l~ ( ( ( (( ( ( ( (6($@.@.@@@.@@@# ) )A) )* ) )< )$)@@?? ) 2 ) ,~ ) )) )f )l~ ) )) ) ) )6)$@.@.@@@.@.@# * *A) ** * *= *$*@@@@ * 2 * ,~ * *N *~ * * *'~ * * ** * * *6*$@.@.@@@@@# + +A) +* + +> +$+?@?? + ,+ ++ +l + ~ + ++ + + +6+@4@4@4@$@4@4@# , ,A) ,* , ,0 ,$,@@??? , \ , ,~ , ,, , ,'~ , ,~ , ,~ , , , ,6,@4@4@$@$@4@4@4@# - -A) -* - -1 -$-@???? - 2 - ,~ - -- -9- -~ - -~ - - - -6-?9@9@)@9@9@9@9@# . .A) .* . .2 .$.????? . 2. .. .9. .~ . .~ . . . .6.?9@9@9@9@9@9@9@# / /A) /* / /8 /$/?@??? / @/ /C/ /A /B~ / /~ / /r~ / / / /6/@*@*@*@@*@*@*@# 0 0A) 0* 0 06 0$0?@@?? 0 0 0Y 0~ 0 0 0K~ 0 0~ 0 0~ 0 0 0F 060@N@N@N@>@>@N@N@# 1 1A) 1* 1 17 1$1@@??? 1 @ 1 ~ 1 1C1 1B 1~ 1 1~ 1 1r~ 1 1 1F 161"@4@4@$@$@4@4@4@# 2 2A) 2* 2 21 2$2@???? 2 2 2 ,~ 2 22 292 2~ 2 2~ 2 2 2F 262@2@2@"@2@2@2@2@# 3 3A) 3* 3 38 3$3?@??? 3 @3 3C3 3A 3B~ 3 3~ 3 3r~ 3 3 3F 363@"@"@"@@"@"@"@# 4 4A) 4* 4 42 4$4????? 4 24 44 494 4~ 4 4~ 4 4 4F 464"@@@@@@@@# 5 5A) 5* 5 5- 5$5?@??? 5 5 55 5 5i~ 5 5~ 5 5(~ 5 5 5G 565@Q@A@A@1@A@A@A@# 6 6A) 6* 6 6+ 6$6?@@@? 6 %6 6; 6~ 6 6 6'~ 6 6 6 6(~ 6 6 6G 666@>@.@.@@@@.@# 7 7A) 7* 7 7, 7$7?@??? 7 7 77 7& 7i~ 7 7~ 7 7(~ 7 7 7G 767@N@>@>@.@>@>@>@# 8 8A) 8* 8 80 8$8@@??? 8 \ 8 ,~ 8 88 8 8'~ 8 8~ 8 8~ 8 8 8G 868@4@$@@@$@$@$@# 9 9A) 9* 9 9/ 9$9@@?? 9 2 9 ,~ 9 99 99 9~ 9 99 9 9G 969&@@?????# : :A) :* : :/ :$:@@?? : 2 : ,~ : :: :9 :~ : :: : : :6:@2@2@"@"@2@2@# ; ;A) ;* ; ;0 ;$;@@??? ; \ ; ,~ ; ;; ; ;'~ ; ;~ ; ;~ ; ; ; ;6;@2@2@"@"@2@2@2@# < <A) <* < <> <$<?@?? < ,< << <l < ~ < << < < <6<@2@2@2@"@2@2@# = =A) =* = =7 =$=@@??? = @ = ~ = =C= =B =~ = =~ = =r~ = = = =6=@>@>@.@.@>@>@>@# > >A) >* > >1 >$>@???? > 2 > ,~ > >> >9> >~ > >~ > > > >6>@*@*@@*@*@*@*@# ? ?A) ?* ? ?2 ?$?????? ? 2? ?? ?9? ?~ ? ?~ ? ? ? ?6?@*@*@*@*@*@*@*@# @ @A) @* @ @8 @$@?@??? @ @@ @C@ @A @B~ @ @~ @ @r~ @ @ @ @6@@$@$@$@@$@$@$@#D3lp|||A$,B$,C$,D$,E$,F$,G$,H$,I$,J$,K$,L$,M$,N$,KO$,KP$,KQ$,KR$,KS$,KT$,KU$,KV$,PW$,KX$,KY$,KZ$,K[$,K\$,K]$,K^$,K_$,K`$,K A AA) A* A A4 A$A?@??? A %A AA A A'~ A A~ A A(~ A A A A6A@N@>@>@.@>@>@>@# B BA) B* B B5 B$B@@?@ B 2 B ,~ B BB BI Bl~ B B BB B B B6B&@$@@@@@@# C CA) C* C C, C$C?@??? C C CC C& Ci~ C C~ C C(~ C C C C6C?Y@I@I@9@I@I@I@# D DA) D* D D> D$D?@?? D ,D DD Dl D ~ D DD D D D6D@$@@@@@@# E EA) E* E E/ E$E@@?? E 2 E ,~ E EE E9 E~ E EE E E E6E@"@@@@@@# F FA) F* F F F$F?@??? F ,F FF F F ~ F F~ F F(~ F F F F6F&@@??????# G GA) G* G G1 G$G@???? G 2 G ,~ G GG G9G G~ G G~ G G G G6G@2@"@@"@"@"@"@# H HA) H* H H2 H$H????? H 2H HH H9H H~ H H~ H H H H6H@*@@@@@@@# I IA) I* I I8 I$I?@??? I @I ICI IA IB~ I I~ I Ir~ I I I I6I@"@@@@@@@# J? J^B J@ J JA J$J???? J 2J JJ J3J JJ J J J6J@r@r@r@r@r@r@# K? KAB K@ K K4 K$K?@??? K %K KK K K'~ K K~ K K(~ K K K K6K@@@@u@@@@# L? LAB L@ L L. L$L?@??? L L LL L L'~ L L~ L L(~ L L L L6L@@@@u@@@@# M M^) M* M M4 M$M?@??? M %M MM M M'~ M M~ M M(~ M M M M6M@Q@A@A@1@A@A@A@# NKH NcI NKJ NK NKK NK$NK?K?K?K?K N 2N NN N3N NN NK NK NK6NK(@K@K?K?K?K?K?K# OKH OMI OKJ OK OKL OK6OKK@K?K?K? OO O3 OF~ O O~ O O(~ O OK OK OK6OK?KY@KI@KK9@KI@KI@KI@# PKH PMI PKJ PK PKL PK6PKK@K?K?K? PP P3 PF~ P P~ P P(~ P PK PKg PK6PK@KT@KD@KK4@KD@KD@KD@# QKH QMI QKJ QK QKM QK$QK?K?K@K?K@ Q Q Q QY~ Q QXQ Q~ Q Q( Q QK QK QK6QK@KQ@KA@KA@KA@K1@KA@K1@# RKH RMI RKJ RK RKM RK$RK?K?K@K?K@ R R R RY~ R RXR R~ R R( R RK RKg RK6RK@KN@K>@K>@K>@K.@K>@K.@# SKH SMI SKJ SK SK1 SK$SK@K?K?K?K? S 2 S ,~ S SS S9S S~ S S~ S SK SK SK6SK?K9@K)@K@K)@K)@K)@K)@# TKH TMI TKJ TK TK1 TK$TK@K?K?K?K? T 2 T ,~ T TT T9T T~ T T~ T TK TKg TK6TK?K9@K)@K@K)@K)@K)@K)@# UKH UMI UKJ UK UK7 UK$UK@K@K?K?K? U @ U ~ U UCU UB U~ U U~ U Ur~ U UK UKg UK6UK @K*@K@K @K @K@K@K@# VPH VQI VPJ VP VPZ VP$VP?P@P?P?P? V @V VCV VB VA~ V V~ V Vr~ V VP VP VP6VP(@P@P?P?P?P?P?P?# WKH WMI WKJ WK WKO WK$WK?K?K?K?K? W \W WW WW W~ W W~ W WK WKg WK6WK$@K @K@K@K@K@K@K@# XKH XMI XKJ XK XKO XK$XK?K?K?K?K? X \X XX XX X~ X X~ X XK XK XK6XK@K2@K"@K"@K"@K"@K"@K"@# YKH YMI YKJ YK YKP YK$YK?K?K?K?K Y 2Y YY Y3Y YY YK YK YK6YP@K"@K@K@K@K@K@K# ZKH ZMI ZKJ ZK ZKP ZK$ZK?K?K?K?K Z 2Z ZZ Z3Z ZZ ZK ZKg ZK6ZK@K @K@K@K@K@K@K# [KH [MI [KJ [K [KN [K$[K?K?K?K?K [ [ [[ [[ [[ [K [Kg [K6[K&@K@K@K@K@K@K@K# \KH \MI \KJ \K \KQ \K$\K@K@K?K?K@ \ \ \ ,~ \ \\ \ \.~ \ \~ \ \( \ \K \Kg \K6\K@K.@K@K@K@K@K@K@# ]KH ]MI ]KJ ]K ]KQ ]K$]K@K@K?K?K@ ] \ ] ,~ ] ]] ] ].~ ] ]~ ] ]( ] ]K ]K ]K6]K"@K$@K@K@K@K@K@K@# ^KH ^MI ^KJ ^K ^K0 ^K$^K@K@K?K?K? ^ \ ^ ,~ ^ ^^ ^ ^'~ ^ ^~ ^ ^~ ^ ^K ^Kg ^K6^K@K"@K@K@K@K@K@K@# _KH _MI _KJ _K _K0 _K$_K@K@K?K?K? _ \ _ ,~ _ __ _ _'~ _ _~ _ _~ _ _K _K _K6_K@K$@K@K@K@K@K@K@# `KH `MI `KJ `K `KR `K$`K?K@K?K?K@ ` \` `` ` `X~ ` `~ ` `( ` `K `K `K6`K&@K@K@K@K?K@K@K?#D.3l|vvxxvvva$,Kb$,Kc$,Kd$,Ke$,Kf$,Pg$,Kh$,Ki$,Kj$,Pk$,Pl$,Pm$,Pn$,Po$,Pp$,Pq$,Pr$,Ps$,Pt$,Pu$,Rv$,Rw$,Rx$,Ry$,Rz$,R{$,|$,}$,~$,$,$, aKH aMI aKJ aK aKR aK$aK?K@K?K?K@ a \a aa a aX~ a a~ a a( a aK aKg aK6aK&@K@K@K@K?K@K@K?# bKH bMI bKJ bK bK2 bK$bK?K?K?K?K? b 2b bb b9b b~ b b~ b bK bK bK6bK@K*@K@K@K@K@K@K@# cKH cMI cKJ cK cK2 cK$cK?K?K?K?K? c 2c cc c9c c~ c c~ c cK cKg cK6cK@K"@K@K@K@K@K@K@# dKH dMI dKJ dK dK; dK$dK@K@K?K@K@ d \ d ,~ d dd d dl~ d d d d( d dK dKg dK6dK@K4@K$@K@K@K$@K@K@# eKH eMI eKJ eK eK; eK$eK@K@K?K@K@ e \ e ,~ e ee e el~ e e e e( e eK eK eK6eK@K4@K$@K@K@K$@K@K@# fPH fQI fPJ fP fPS fP$fP?P@P?P?P f 2f ff f3 fQ~ f ff fP fP fP6fP(@P@P?P?P?P?P?P# gKH gMI gKJ gK gK8 gK$gK?K@K?K?K? g @g gCg gA gB~ g g~ g gr~ g gK gKg gK6gK@K2@K"@K"@K@K"@K"@K"@# hKH hMI hKJ hK hKT hK$hK?K?K?K?K h 2h hh h3h hh hK hK hK6hK@K.@K@K@K@K@K@K# iKH iMI iKJ iK iKT iK$iK?K?K?K?K i 2i ii i3i ii iK iK iK6iK@K.@K@K@K@K@K@K# jPU jbV jPW jP jP> jP$jP?P@P?P?P j ,j jj jl j ~ j jj jP jP jP6jP@P2@P"@P"@P@P"@P"@P# kPH kbI kPJ kP kPa kP6kPP@P@P?P? k] k~ k k\ kF~ k k~ k k(~ k kP kPg kP6kP@PT@PD@PP4@P4@PD@PD@# lPH lQI lPJ lP lPa lP6lPP@P@P?P? l] l~ l l\ lF~ l l~ l l(~ l lP lP lP6lP@PT@PD@PP4@P4@PD@PD@# mPH mQI mPJ mP mPb mP6mPP@P@P?P? m] m~ m m\ mX~ m m~ m m(~ m mP mPg mP6mP@PD@P4@PP$@P$@P4@P4@# nPH nQI nPJ nP nPb nP6nPP@P@P?P? n] n~ n n\ nX~ n n~ n n(~ n nP nP nP6nP@PI@P9@PP)@P)@P9@P9@# oPH oQI oPJ oP oPc oP6oPP@P@P?P? o] o~ o o\ oX~ o o~ o o(~ o oP oPg oP6oP@PD@P4@PP$@P$@P4@P4@# pPH pQI pPJ pP pPc pP6pPP@P@P?P? p] p~ p p\ pX~ p p~ p p(~ p pP pP pP6pP@PA@P1@PP!@P!@P1@P1@# qP qQ) qP* qP qPd qP$qP?P?P?P?P? q 2q qq q9q q~ q q~ q qP qP qP6qP"@P$@P@P@P@P@P@P@# rP rQ) rP* rP rP rP$rP?P@P?P?P? r ,r rr r r ~ r r~ r r(~ r rP rP rP6rP"@P$@P@P@P@P@P@P@# sP sQ) sP* sP sPe sP$sP@P@P@P?P s , s 2~ s s s~ s s. s~ s ss sP sP sP6sP"@P$@P@P@P@P@P@P# tP tQ) tP* tP tP/ tP$tP@P@P?P?P t 2 t ,~ t tt t9 t~ t tt tP tP tP6tP"@P$@P@P@P@P@P@P# uR ua uR uR uR uR$uR?R?R?R?R u 2u uu u3u uu uR uR uR6uR?RI@R9@R9@R9@R9@R9@R# vR vS vR vR vR vR$vR?R?R?R?R v 2v vv v3v vv vR vR vR6vR@RA@R1@R1@R1@R1@R1@R# wR wS wR wR wRA wR$wR?R?R?R?R w 2w ww w3w ww wR wR wR6wR@R>@R.@R.@R.@R.@R.@R# xR xS xR xR xRT xR$xR?R?R?R?R x 2x xx x3x xx xR xR xR6xR@R>@R.@R.@R.@R.@R.@R# yR yS yR yR yR8 yR$yR?R@R?R?R y @y yCy yA yB~ y y~ y yr~ y yR yR yR6yR@R9@R)@R)@R@R)@R)@R# zR zS zR zR zRP zR$zR?R?R?R?R z 2z zz z3z zz zR zR zR6zR@R @R@R@R@R@R@R# { {^ { { {4 {${?@??? { %{ {{ { {'~ { {~ { {(~ { { { {6{@T@D@D@4@D@D@D@# | |A | | |, |$|?@??? | | || |& |i~ | |~ | |(~ | | | |6|@Q@A@A@1@A@A@A@# } }A } } }+ }$}?@@@? } %} }; }~ } } }'~ } } } }(~ } } } }6}@>@.@.@@@@.@# ~ ~A ~ ~ ~ ~$~?@??? ~ ~ ~~ ~ ~i~ ~ ~~ ~ ~(~ ~ ~ ~ ~6~"@4@$@$@@$@$@$@# ^  1 $???? 2 ,~  9 ~ ~  6@4@$@$@$@$@$@# A  0 $@@?? \ ,~  '~ ~ ~  6P@4@$@@@$@$@#D2l|vv|~~~~~~vvvvv$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$, A  \  ~ ~ ~  P@4@$@ A  d 2  9 ~ ~  P@4@$@ A  K $???? 2  3  6@$@@@@@@# A  $@@?? 2  3  6@$@@@@@@# A  $???? 2  3  6@$@@@@@@# A  P $???? 2  3  6@$@@@@@@# A  2 $???? 2  9 ~ ~  6@ @@@@@@# A  $?@??? \  ~ ~ ~  6@ @@@@@@@# A  $???? 2  9 ~ ~  6@ @@@@@@# A  $?@??? 2  9 ~ ~  6@ @@@@@@@# A  L 6@??? 3 F~ ~ (~  6@Q@A@1@A@A@A@# A  b 6?@?? ] ~ \ X~ ~ (~  6@Q@A@A@1@A@A@# A  6?@@? ~  F~ ~ (~  6?Y@I@I@9@9@I@# A  a 6????? ] ~ \ F~ ~ (~  6?Y@I@I@I@I@I@I@# A  $?@??? 2  F~ ~ (  6?Y@I@I@9@I@I@I@# A  Q $@@??? \ ,~  .~ ~ (  6?Y@I@9@9@I@I@I@# A  O $????? \  ~ ~  6@Q@A@A@A@A@A@A@# A  R $?@??? \  X~ ~ (  6@Q@A@A@1@A@A@A@# A  M $??@??  Y~ X ~ (  6@D@4@4@4@$@4@4@# A  S $?@?? 2  3 Q~   6@D@4@4@$@4@4@# A  $????? c Y X ~ ~  6@D@4@4@4@4@4@4@# A  c 6@??? ] ~ \ X~ ~ (~  6@D@4@$@4@4@4@# A  $???? 2  I  6"@4@$@$@$@$@$@# A  $???? 2  I  6"@4@$@$@$@$@$@# A  $???? 2  9 ~ ~  6"@4@$@$@$@$@$@# A  $????? \  ~ ~  6"@4@$@$@$@$@$@$@# A  $@@?@? @ C B A~ ~ r~  6"@@@??@?@# A  $????    ~  6"@@@@@@@# A  $?@?? @ C A B~ ~ r~  6"@@@@?@@# A  $?@?? @ C A B~ ~ r~  6"@@@@?@@# A  $?@?? @ C A B~ ~ r~  6(@@@@?@@# A  Z $?@?? @ C B A~ ~ r~  6(@@@@?@@#D2l60vvvvx~~~|~vv|$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$, A  $?@?? @ C A B~ ~ r~  6(@@@@?@@# A  $?@??? \  ~ ~ ~  6(@@@@?@@@# ^  3 $@@?@? \~  ~  (~  6?Y@I@9@9@I@9@I@# A  4 $?@??? %  '~ ~ (~  6@Q@A@A@1@A@A@A@# A  9 6@@? ~  ~   6@Q@A@1@1@A@# A  5 $@@?@ 2 ,~  I   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ l~   6@D@4@$@$@4@$@# A  < $@@?? 2 ,~  f l~   6@4@$@@@$@$@# A  $@@@@ ,~  ~  .~   6@4@$@@@@@# A  = $@@@@ 2 ,~ N ~  '~   6@2@"@@@@@# A  > $?@?? ,  l ~   6@2@"@"@@"@"@# A  $????? ,   ~ ~ (~  6(@@??????# ^  6?@@? ~  F~ ~ (~  f 6?Y@I@I@9@9@I@# A  $?@??? 2  F~ ~ (  f 6@T@D@D@4@D@D@D@# A  P $???? c Y X ~ (~  f 6@D@4@4@4@4@4@# A  L 6@??? 3 F~ ~ (~  f 6@>@.@@.@.@.@# A  M $??@??  Y~ X ~ (  f 6"@4@$@$@$@@$@$@# A  Q $@@??? \ ,~  .~ ~ (  f 6@A@1@!@!@1@1@1@# A  $????? c Y X ~ ~  f 6 @*@@@@@@@# A  R $?@??? \  X~ ~ (  f 6$@ @@@@@@@# A  $????? \  ~ ~  f 6&@@@@@@@@# A  0 $@@?? \ ,~  '~ ~ ~  f 6?9@)@@@)@)@# A  $@@?? 2 ;  f 6$@@@??@@# A  K $???? 2  3  f 6&@@?????# A  P $?@??? \  ~ ~ ~  f 6(@@??????# A  Pa 6????? ] ~ \ F~ ~ (~  f 6"@4@$@$@$@$@$@$@# A  P $@@?@ 2  I ~ ~  f 6"@4@$@@@$@@# A  c 6@??? ] ~ \ X~ ~ (~  f 6@D@4@$@4@4@4@# A  T $???? 2  3  f 6@2@"@"@"@"@"@# A  $???? 2  I  f 6@.@@@@@@# A  1 $???? 2 ,~  9 ~ ~  f 6?9@)@)@)@)@)@# A  2 $???? 2  9 ~ ~  f 6@*@@@@@@# A  P $???? 2  3  f 6@$@@@@@@#D2lp|~xvv~~vv$,$,$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,$,$,$,$,$,$, A  P $?@??? 2  9 ~ ~  f 6@ @@@@@@@# A  P $?@?? 2  { |~  f 6$@@@@?@@# T ` T* T T> T$T?T@T?T?T ,  l ~  T T T6T@T"@T@T@T@T@T@T# T U T* T T0 T$T@T@T?T?T \ ,~  '~ ~ ~ T T T6T @T@T @T?T?T @T @T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@T4@T$@T$@T$@T$@T$@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@T*@T@T@T@T@T@T# T U T* T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T@T9@T)@T)@T)@T)@T)@T# T U T* T T T$T@T@T@T@T ,~  ~  .~  T T T6T$@T @V@T@T@T@T@T# T U T* T T> T$T?T@T?T?T ,  l ~  T T T6T(@T@T?T?T?T?T?T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T Th T6T@T"@T@T@T@T@T@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T Th T6T @T@T @T @T @T @T @T# T U T* T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T?TI@T9@T9@T9@T9@T9@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@T2@T"@T"@T"@T"@T"@T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@T*@T@T@T@T@T@T# T U T* T TP T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T@T"@T@T@T@T@T@T# T U T* T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T Ti T6T@T9@T)@T)@T)@T)@T)@T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T Ti T6T@T*@T@T@T@T@T@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T Ti T6T@T*@T@T@T@T@T@T# T U T* T T> T$T?T@T?T?T ,  l ~  T Ti T6T@T*@T@T@T @T@T@T# T U T* T T0 T$T@T@T?T?T \ ,~  '~ ~ ~ T Ti T6T@T*@T@T @T @T@T@T# T U T* T T/ T$T@T@T?T?T 2 ,~  9 ~  T Ti T6T@T @T@T@T@T@T@T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@T4@T4@T4@T4@T4@T4@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@T4@T4@T4@T4@T4@T4@T# T U T* T TP T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T@T2@T2@T2@T2@T2@T2@T# T U T T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T@TD@TD@TD@TD@TD@TD@T# A  T $???? 2  3  6@4@R4@4@4@4@4@# ^  > $?@?? ,  l ~   6(@@@@?@@# A  2 $???? 2  9 ~ ~  6@4@4@4@4@4@4@# A  1 $???? 2 ,~  9 ~ ~  6@$@$@$@$@$@$@# A  P $???? 2  3  6(@@@@@@@# A  > $?@?? ,  l ~   6@*@*@*@@*@*@# A  $????? ,   ~ ~ (~  6$@@@@@@@@#D2l||v|vvv|vvv|v|$,$,$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T A  0 $@@?? \ ,~  '~ ~ ~  6&@@@??@@# A  2 $???? 2  9 ~ ~  6@"@"@"@"@"@"@# T ` T* T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T?TI@TI@TI@TI@TI@TI@T# T U T T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T@TD@TD@TD@TD@TD@TD@T# T U T* T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T?TI@T9@T9@T9@T9@T9@T# T U T* T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T TG T6T@T9@T)@T)@T)@T)@T)@T# T U T* T T3 T$T@T@T?T@T? \~  ~  (~ T T T6T?TI@TI@T9@T9@TI@T9@TI@# T U T* T T5 T$T@T@T?T@T 2 ,~  I l~  T T T6T@TD@TD@T4@T4@TD@T4@T# T U T* T T5 T$T@T@T?T@T 2 ,~  I l~  T T T6T@T2@T"@T@T@T"@T@T# T U T* T T T$T?T@T?T?T ,  . l~  T T T6T@T9@T9@T9@T)@T9@T9@T# T U T* T T3 T$T@T@T?T@T? \~  ~  (~ T T T6T@T4@T$@T@T@T$@T@T$@# T U T* T T T$T@T@T@T@T ,~  ~  .~  T T T6T@TA@TA@T1@T1@T1@T1@T# T U T* T T> T$T?T@T?T?T ,  l ~  T T T6T@TA@TA@TA@T1@TA@TA@T# T U T* T T< T$T@T@T?T?T 2 ,~  f l~  T T T6T@TA@TA@T1@T1@TA@TA@T# T U T* T T; T$T@T@T?T@T? \ ,~  l~  ( T T T6T@TA@TA@T1@T1@TA@T1@TA@# T U T* T TT T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T?TI@T9@T9@T9@T9@T9@T# T U T* T T= T$T@T@T@T@T 2 ,~ N ~  '~  T T T6T@T4@T4@T$@T$@T$@T$@T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@TD@TD@TD@TD@TD@TD@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@TD@TD@TD@TD@TD@TD@T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@T4@T4@T4@T4@T4@T4@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@T4@T4@T4@T4@T4@T4@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@TA@TA@TA@TA@TA@TA@T# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@T4@T4@T4@T4@T4@T4@T# T U T* T T3 T$T@T@T?T@T? \~  ~  (~ T TG T6T@TD@T4@T$@T$@T4@T$@T4@# T U T* T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@TA@TA@TA@TA@TA@TA@T# T U T* T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@T9@T9@T9@T9@T9@T9@T# T U T* T T3 T$T@T@T?T@T? \~  ~  (~ T T T6T@T4@T$@T@T@T$@T@T$@# T U T* T T3 T$T@T@T?T@T? \~  ~  (~ T T T6T&@T@T@T?T?T@T?T@# T ` T T TR T$T?T@T?T?T? \  X~ ~ ( T T T6T@T2@T"@T"@T@T"@T"@T"@# T U T T T T$T?T?T?T?T? c Y X ~ ~ T T T6T@T.@T@T@T@T@T@T@# T U T T T T$T?T?T?T?T? \  ~ ~ T T T6T"@T$@T@T@T@T@T@T@# T U T T T0 T$T@T@T?T?T \ ,~  '~ ~ ~ T T T6T?T9@T)@T@T@T)@T)@T#DJ3lvvvv||v$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T $,T $,T $,T $,T $,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T$,T $,T T U T T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T?T9@T)@T)@T)@T)@T)@T# T U T T T2 T$T?T?T?T?T 2  9 ~ ~ T T T6T@T*@T@T@T@T@T@T# T U T T TP T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T@T$@T@T@T@T@T@T# T U T T T T$T?T@T?T?T c Y  T T T6T @T9@T)@T)@T@T)@T)@T# T U T T T T$T@T@T?TT? \  ~ ~ ~ T T T6T$@T@T@T?T?T@TT@# T U T T TN T$T?T?T?T?T    T T T6T@T4@T$@T$@T$@T$@T$@T# T U T T Rc T6TT@T?T?T? ] ~ \ X~ ~ (~ T T T6T?TI@T9@TT)@T9@T9@T9@# T ` T T TA T$T?T?T?T?T 2  3 T T T6T?TY@TY@TY@TY@TY@TY@T# T U T T T T$ T?T?T?T?T 2   3  T T T6 T?TY@TY@TY@TY@TY@TY@T# T U T T TT T$ T?T?T?T?T 2   3  T T T6 T@TD@TD@TD@TD@TD@TD@T# T U T T TT T$ T?T?T?T?T 2   3  T T T6 T@TA@TA@TA@TA@TA@TA@T# T U T T T T$ T?T?T?T?T 2   3  T T T6 T&@T$@T$@T$@T$@T$@T$@T# T U T T T T$ T?T?T?T?T 2   3  T T T6 T@T>@T>@T>@T>@T>@T>@T# T U T T T7 T$T?T@T?T?T @ ~ C B ~ ~ r~ T T T6T&@T@T@T@T@T@T@T# T U T T T T$T?T@T?TT?  ~  # ~ T T T6T?TI@TI@TI@T9@TI@TTI@# T U T T T T$T@T@T@T@T  ,~  ~  .~  T T T6T@TD@TD@T4@T4@T4@T4@T# T U T T T T$T?T?T?T?T 2 ~  9 ~  T T T6T"@T$@T$@T$@T$@T$@T$@T# T U T T T; T$T@T@T?T@T? \ ,~  l~  ( T T T6T$@T @T @T@T@T @T@T @# T U T T T3 T$T@T@T?T@T?  \~  ~  (~ T T T6T@T2@T2@T"@T"@T2@T"@T2@# T U T T T T$T?T@T?T?T ,  . l~  T T T6T"@T$@T$@T$@T@T$@T$@T# T U T T T T$T?T@T?TT?    K ~ T T T6T$@T @T @T @T@T @TT @# T U T T T T$T@T@T?T@T \ ,~  .~  T T T6T&@T@T@T@T@T@T@T# T U T T T T$T?T?T?T?T?   .~ ~ (~ T T T6T@TI@TI@TI@TI@TI@TI@TI@# T U T T T. T$T?T@T?T?T?   '~ ~ (~ T T T6T@TD@TD@TD@T4@TD@TD@TD@# T U T T T T$T@T@T?T@T? \ ,~  . ~  ~ T T T6T@TD@TD@T4@T4@TD@T4@TD@# T U T T T= T$T@T@T@T@T 2 ,~ N ~  '~  T T T6T@T2@T2@T"@T"@T"@T"@T# T U T T T T$T@T@T?TT?  ~  # ~ T T T6T@T.@T.@T@T@T.@TT.@# T U T T T T$T?T?T?T?T 2 ~  9 ~  T T T6T"@T$@T$@T$@T$@T$@T$@T# T U T T T1 T$T?T?T?T?T 2 ,~  9 ~ ~ T T T6T@T2@T2@T2@T2@T2@T2@T# T U T T T7 T$T?T@T?T?T @ ~ C B ~ ~ r~ T T T6T&@T@T@T@T@T@T@T# T U T T T T$T?T@T?T?T? %  &~ ~ (~ T T T6T@TD@TD@TD@T4@TD@TD@TD@# T U T T T T$ T?T@T?T?T?    i~ ~ (~ T T T6 T@T>@T>@T>@T.@T>@T>@T>@#D2lvvv~vvvvvv||!$,T"$,T#$,X$$,X%$,X&$,X'$,X($,X)$,X*$,X+$,X,$,X-$,X.$,X/$,X0$,X1$,X2$,X3$,X4$,X5$,X6$,X7$,X8$,X9$,X:$,X;$,X<$,X=$,X>$,X?$,X@$,X !T !U !T !T !T !T$!T?T?T?T?T? ! ! !! ! !.~ ! !~ ! !(~ ! !T !T !T6!T @T9@T9@T9@T9@T9@T9@T9@# "T "U "T "T "T "T$"T?T@T?T?T " ," "" " " ~ " "" "T "T "T6"T?TI@TI@TI@T9@TI@TI@T# #Y #_ #X #X #XL #X6#XX@X?X?X?XXX #X#XX #X3 #XF~ #X #X~ #X #X(~ #X #X #X #X6#X@X9@X)@XX@X)@X)@X)@# $X $Z $X $X $X $X$$X?X@X?X?X@ $ X2$ XX $X$XX $X $XF~ $X $X~ $X $X( $X $X $X $X6$X@X4@X$@X$@X@X$@X$@X@# %X %_ %X %X %X %X$%X?X?X?X?X % X2% XX %X%XX %X3%XX %X%XXX %X %X %X6%X@X>@X.@X.@X.@X.@X.@X# &X &Z &X &X &XT &X$&X?X?X?X?X & X2& XX &X&XX &X3&XX &X&XXX &X &X &X6&X@XD@X4@X4@X4@X4@X4@X# 'X 'Z 'X 'X 'XP 'X$'X?X?X?X?X ' X2' XX 'X'XX 'X3'XX 'X'XXX 'X 'X 'X6'X"@X@X@X@X@X@X@X# (X (_ (X (X (X0 (X$(X@X@X?X?X? ( X\ ( X,~ (X (X(XX (X (X'~ (X (X~ (X (X~ (X (X (X (X6(X@X2@X"@X@X@X"@X"@X"@# )X )Z )X )X )Xe )X$)X@X@X@X?X ) X, ) X2~ )X )X )X~ )X )X. )X~ )X )X)XXX )X )X )X6)X@X2@X"@X@X@X@X"@X# *X *Z *X *X *X> *X$*X?X@X?X?X * X,* XX *X*XX *Xl *X ~ *X *X*XXX *X *X *X6*X@X2@X"@X"@X@X"@X"@X# +X +Z +X +X +X +X$+X?X@X?X?X? + X,+ XX +X+XX +X +X ~ +X +X~ +X +X(~ +X +X +X +X6+X@X2@X"@X"@X@X"@X"@X"@# ,X ,Z ,X ,X ,X ,X$,X?X@X?XX? , X , XX ,X,XX ,X ,XK,XXX ,X~ ,X ,X ,X ,X6,X@X2@X"@X"@X@X"@XX"@# -X -Z -X -X -XK -X$-X?X?X?X?X - X2- XX -X-XX -X3-XX -X-XXX -X -X -X6-X"@X@X@X@X@X@X@X# .X .Z .X .X .X .X$.X?X?X?X?X . X2. XX .X.XX .X3.XX .X.XXX .X .X .X6.X"@X@X@X@X@X@X@X# /X /Z /X /X /X /X$/X?X?X?X?X / X2/ XX /X/XX /X3/XX /X/XXX /X /X /X6/X"@X@X@X@X@X@X@X# 0X 0Z 0X 0X 0X 0X$0X?X@X?X?X? 0 X\0 XX 0X0XX 0X 0X~ 0X 0X~ 0X 0X~ 0X 0X 0X 0X60X"@X@X@X@X?X@X@X@# 1X 1Z 1X 1X 1X 1X$1X?X@X?X?X? 1 X\1 XX 1X1XX 1X 1X~ 1X 1X~ 1X 1X~ 1X 1X 1X 1X61X"@X@X@X@X?X@X@X@# 2X 2Z 2X 2X 2X 2X$2X?X?X?XX? 2 X 2 XX 2X2XX 2XK2XXXX 2X~ 2X 2X 2X 2X62X&@X@X?X?X?X?XX?# 3X 3Z 3X 3X 3X 3X$3X?X@X?XX? 3 X 3 XX 3X3XX 3X! 3X#3XXX 3X~ 3X 3X 3X 3X63X&@X@X?X?X?X?XX?# 4X 4Z 4X 4X 4X 4X$4X?X@X?XX? 4 X 4 XX 4X4XX 4X 4XK4XXX 4X~ 4X 4X 4X 4X64X&@X@X?X?X?X?XX?# 5X 5Z 5X 5X 5X 5X$5X?X@X?XX? 5 X 5 XX 5X5XX 5X 5X5XXX 5X~ 5X 5X 5X 5X65X&@X@X?X?X?X?XX?# 6X 6Z 6X 6X 6X 6X$6X?X?X?XX? 6 X 6 XX 6X6XX 6X!6XXXX 6X~ 6X 6X 6X 6X66X&@X@X?X?X?X?XX?# 7X 7Z 7X 7X 7XP 7X$7X?X?X?X?X 7 X27 XX 7X7XX 7X37XX 7X7XXX 7X 7X 7X67X@X4@X$@X$@X$@X$@X$@X# 8X 8Z 8X 8X 8X1 8X$8X@X?X?X?X? 8 X2 8 X,~ 8X 8X8XX 8X98XX 8X~ 8X 8X~ 8X 8X 8X 8X68X@X4@X$@X@X$@X$@X$@X$@# 9X 9Z 9X 9X 9X 9X$9X?X?X?X?X 9 X+9 XX 9X/9XX 9X-9XX 9X9XXX 9X 9X 9X69X@X4@X$@X$@X$@X$@X$@X# :X :Z :X :X :X2 :X$:X?X?X?X?X? : X2: XX :X:XX :X9:XX :X~ :X :X~ :X :X :X :X6:X@X4@X$@X$@X$@X$@X$@X$@# ;X ;Z ;X ;X ;X0 ;X$;X@X@X?X?X? ; X\ ; X,~ ;X ;X;XX ;X ;X'~ ;X ;X~ ;X ;X~ ;X ;X ;X ;X6;X@X"@X@X@X@X@X@X@# <X <Z <X <X <X> <X$<X?X@X?X?X < X,< XX <X<XX <Xl <X ~ <X <X<XXX <X <X <X6<X @X@X @X @X?X @X @X# =X =Z =X =X =X1 =X$=X@X?X?X?X? = X2 = X,~ =X =X=XX =X9=XX =X~ =X =X~ =X =X =X =X6=X?X9@X)@X@X)@X)@X)@X)@# >X >Z >X >X >X2 >X$>X?X?X?X?X? > X2> XX >X>XX >X9>XX >X~ >X >X~ >X >X >X >X6>X@X"@X@X@X@X@X@X@# ?X ?Z ?X ?X ?X8 ?X$?X?X@X?X?X? ? X@? XX ?XC?XX ?XA ?XB~ ?X ?X~ ?X ?Xr~ ?X ?X ?X ?X6?X @X@X @X @X?X @X @X @# @X @Z @X @X @XP @X$@X?X?X?X?X @ X2@ XX @X@XX @X3@XX @X@XXX @X @X @X6@X$@X@X@X@X@X@X@X#Dj2l|xvvv||vvvt|||tvv|A$,XB$,XC$,XD$,XE$,XF$,XG$,XH$,XI$,XJ$,XK$,XL$,XM$,XN$,XO$,XP$,XQ$,XR$,XS$,XT$,XU$,XV$,XW$,XX$,XY$,XZ$,X[$,X\$,X]$,X^$,X_$,X`$,X AX~ AZ`>@ AX AX AX1 AX$AX@X?X?X?X? A X2 A X,~ AX AXAXX AX9AXX AX~ AX AX~ AX AX AX AX6AX@X*@X@X @X@X@X@X@# BX~ BZ`>@ BX BX BX2 BX$BX?X?X?X?X? B X2B XX BXBXX BX9BXX BX~ BX BX~ BX BX BX BX6BX@X @X@X@X@X@X@X@# CX~ CZ`>@ CX CX CX8 CX$CX?X@X?X?X? C X@C XX CXCCXX CXA CXB~ CX CX~ CX CXr~ CX CX CX CX6CX$@X@X@X@X?X@X@X@# DX~ DZ`>@ DX DX DX> DX$DX?X@X?X?X D X,D XX DXDXX DXl DX ~ DX DXDXXX DX DX DX6DX@X2@X"@X"@X@X"@X"@X# EX E_ EX EX EXL EX6EXX@X?X?X?XXX EXEXX EX3 EXF~ EX EX~ EX EX(~ EX EX EX EX6EX?XY@XY@XXI@XY@XY@XY@# FX FZ FX FX FXM FX$FX?X?X@X?X@ F XF XX FX FXY~ FX FXXFXX FX~ FX FX( FX FX FX FX6FX@XN@XN@XN@XN@X>@XN@X>@# GX GZ GX GX GX GX$GX?X@X?X?X@ G X2G XX GXGXX GX GXF~ GX GX~ GX GX( GX GX GX GX6GX @X9@X9@X9@X)@X9@X9@X)@# HX HZ HX HX HX HX6HXX@X@X?X?XXX HX HX~ HX HX HXF~ HX HX~ HX HX(~ HX HX HX HX6HX@XQ@XQ@XXA@XA@XQ@XQ@# IX IZ IX IX IXa IX6IXX@X@X?X?XXX IX] IX~ IX IX\ IXF~ IX IX~ IX IX(~ IX IX IX IX6IX@XT@XT@XXD@XD@XT@XT@# JX JZ JX JX JXb JX6JXX@X@X?X?XXX JX] JX~ JX JX\ JXX~ JX JX~ JX JX(~ JX JX JX JX6JX@XQ@XQ@XXA@XA@XQ@XQ@# KX KZ KX KX KXc KX6KXX@X@X?X?XXX KX] KX~ KX KX\ KXX~ KX KX~ KX KX(~ KX KX KX KX6KX@XD@XD@XX4@X4@XD@XD@# LX LZ LX LX LX1 LX$LX@X?X?X?X? L X2 L X,~ LX LXLXX LX9LXX LX~ LX LX~ LX LX LX LX6LX?X9@X9@X)@X9@X9@X9@X9@# MX MZ MX MX MX MX$MX?X?X?X?X? M X2M XX MXMXX MX9MXX MX~ MX MX~ MX MX MX MX6MX&@X@X@X@X@X@X@X@# NX NZ NX NX NX0 NX$NX@X@X?X?X? N X\ N X,~ NX NXNXX NX NX'~ NX NX~ NX NX~ NX NX NX NX6NX?X9@X9@X)@X)@X9@X9@X9@# OX OZ OX OX OX OX$OX?X@X?X?X? O X\O XX OXOXX OX OX~ OX OX~ OX OX~ OX OX OX OX6OX @X@X@X@X @X@X@X@# PX PZ PX PX PXQ PX$PX@X@X?X?X@ P X\ P X,~ PX PXPXX PX PX.~ PX PX~ PX PX( PX PX PX PX6PX@X9@X9@X)@X)@X9@X9@X)@# QX QZ QX QX QXO QX$QX?X?X?X?X? Q X\Q XX QXQXX QXQXX QX~ QX QX~ QX QX QX QX6QX@X4@X4@X4@X4@X4@X4@X4@# RX RZ RX RX RX RX$RX?X?X?X?X? R X\R XX RXRXX RXRXX RX~ RX RX~ RX RX RX RX6RX @X*@X*@X*@X*@X*@X*@X*@# SX SZ SX SX SX SX$SX?X?X?X?X? S X2S XX SXSXX SX9SXX SX~ SX SX~ SX SX SX SX6SX&@X@X@X@X@X@X@X@# TX TZ TX TX TX TX$TX?X?X?X?X? T XcT XX TXYTXX TXXTXX TX~ TX TX~ TX TX TX TX6TX(@X@X@X@X@X@X@X@# UX U_ UX* UX UX UX$UX?X@X?X?X? U X,U XX UXUXX UX UX ~ UX UX~ UX UX(~ UX UX UX UX6UX@X$@X$@X$@X@X$@X$@X$@# VX VZ VX* VX VX> VX$VX?X@X?X?X V X,V XX VXVXX VXl VX ~ VX VXVXXX VX VX VX6VX@X$@X$@X$@X@X$@X$@X# WX WZ WX* WX WX0 WX$WX@X@X?X?X? W X\ W X,~ WX WXWXX WX WX'~ WX WX~ WX WX~ WX WX WX WX6WX@X$@X$@X@X@X$@X$@X$@# XX XZ XX* XX XXe XX$XX@X@X@X?X X X, X X2~ XX XX XX~ XX XX. XX~ XX XXXXXX XX XX XX6XX(@X@X@X?X?X?X@X# YX YZ YX* YX YX YX$YX?X@X?X?X? Y X\Y XX YXYXX YX YX~ YX YX~ YX YX~ YX YX YX YX6YX(@X@X@X@X?X@X@X@# ZX ZZ ZX* ZX ZX ZX$ZX?X?X?X?X Z X2Z XX ZXZXX ZXZXX ZXZXXX ZX ZX ZX6ZX(@X@X@X@X@X@X@X# [X [Z [X* [X [X1 [X$[X@X?X?X?X? [ X2 [ X,~ [X [X[XX [X9[XX [X~ [X [X~ [X [X [X [X6[X@X*@X*@X@X*@X*@X*@X*@# \X \Z \X* \X \X8 \X$\X?X@X?X?X? \ X@\ XX \XC\XX \XA \XB~ \X \X~ \X \Xr~ \X \X \X \X6\X"@X@X@X@X@X@X@X@# ]X ]Z ]X* ]X ]X ]X$]X?X@X?X?X? ] X\] XX ]X]XX ]X ]X~ ]X ]X~ ]X ]X~ ]X ]X ]X ]X6]X@X*@X@X@X @X@X@X@# ^X ^Z ^X* ^X ^XK ^X$^X?X?X?X?X ^ X2^ XX ^X^XX ^X3^XX ^X^XXX ^X ^X ^X6^X@X @X@X@X@X@X@X# _X _Z _X* _X _XP _X$_X?X?X?X?X _ X2_ XX _X_XX _X3_XX _X_XXX _X _X _X6_X@X*@X@X@X@X@X@X# `X `Z `X* `X `X `X$`X?X@X?X?X? ` X\` XX `X`XX `X `X~ `X `X~ `X `X~ `X `X `X `X6`X?X9@X)@X)@X@X)@X)@X)@#D3l|x~~~~|vvva$,Xb$,Xc$,Xd$,Xe$,Xf$,Xg$,Xh$,Xi$,Xj$,Xk$,Xl$,Xm$,Xn$,Xo$,Xp%,Xq%,Xr%,Xs%,Xt%,Xu%,Xv%,Xw%,Xx%,Xy%,Xz%,X{%,X|%,X}%,~%,%,%, aX aZ aX* aX aXK aX$aX?X?X?X?X a X2a XX aXaXX aX3aXX aXaXXX aX aX aX6aX@X @X@X@X@X@X@X# bX bZ bX* bX bX bX$bX?X?X?X?X b X2b XX bXbXX bX3bXX bXbXXX bX bX bX6bX(@X@X?X?X?X?X?X# cX cZ cX* cX cXP cX$cX?X?X?X?X c X2c XX cXcXX cX3cXX cXcXXX cX cX cX6cX@X$@X@X@X@X@X@X# dX dZ dX* dX dX dX$dX?X@X?X?X? d X\d XX dXdXX dX dX~ dX dX~ dX dX~ dX dX dX dX6dX@X4@X4@X4@X$@X4@X4@X4@# eX eZ eX* eX eX eX$eX?X?X?X?X e X2e XX eXeXX eXeXX eXeXXX eX eX eX6eX(@X@X@X@X@X@X@X# fX fZ fX* fX fX fX$fX?X?X?X?X? f X2f XX fXfXX fX9fXX fX~ fX fX~ fX fX fX fX6fX @X@X@X@X@X@X@X@# gX gZ gX* gX gX gX$gX?X@X?X?X? g X\g XX gXgXX gX gX~ gX gX~ gX gX~ gX gX gX gX6gX@X4@X$@X$@X@X$@X$@X$@# hX hZ hX* hX hX1 hX$hX@X?X?X?X? h X2 h X,~ hX hXhXX hX9hXX hX~ hX hX~ hX hX hX hX6hX@X2@X2@X"@X2@X2@X2@X2@# iX iZ iX* iX iX2 iX$iX?X?X?X?X? i X2i XX iXiXX iX9iXX iX~ iX iX~ iX iX iX iX6iX@X"@X"@X"@X"@X"@X"@X"@# jX jZ jX* jX jX8 jX$jX?X@X?X?X? j X@j XX jXCjXX jXA jXB~ jX jX~ jX jXr~ jX jX jX jX6jX@X @X @X @X@X @X @X @# kX kZ kX* kX kX kX$kX?X@X?X?X? k X\k XX kXkXX kX kX~ kX kX~ kX kX~ kX kX kX kX6kX@X4@X4@X4@X$@X4@X4@X4@# lX lZ lX* lX lXK lX$lX?X?X?X?X l X2l XX lXlXX lX3lXX lXlXXX lX lX lX6lX@X"@X"@X"@X"@X"@X"@X# mX mZ mX* mX mXP mX$mX?X?X?X?X m X2m XX mXmXX mX3mXX mXmXXX mX mX mX6mX@X*@X*@X*@X*@X*@X*@X# nX nZ nX* nX nX1 nX$nX@X?X?X?X? n X2 n X,~ nX nXnXX nX9nXX nX~ nX nX~ nX nX nXF nX6nX@X2@X2@X"@X2@X2@X2@X2@# oX oZ oX* oX oX2 oX$oX?X?X?X?X? o X2o XX oXoXX oX9oXX oX~ oX oX~ oX oX oXF oX6oX@X"@X"@X"@X"@X"@X"@X"@# pX pZ pX* pX pXe pX$pX@X@X@X?X p X, p X2~ pX pX pX~ pX pX. pX~ pX pXpXXX pX pX pX6pX@X$@X$@X@X@X@X$@X# qX qZ qX* qX qX qX$qX?X@X?X?X? q X,q XX qXqXX qX qX ~ qX qX~ qX qX(~ qX qX qX qX6qX@X$@X$@X$@X@X$@X$@X$@# rX rZ rX* rX rX> rX$rX?X@X?X?X r X,r XX rXrXX rXl rX ~ rX rXrXXX rX rX rX6rX@X$@X$@X$@X@X$@X$@X# sX sZ sX* sX sX0 sX$sX@X@X?X?X? s X\ s X,~ sX sXsXX sX sX'~ sX sX~ sX sX~ sX sX sX sX6sX@X$@X$@X@X@X$@X$@X$@# tX tZ tX* tX tX tX$tX?X@X?X?X? t X\t XX tXtXX tX tX~ tX tX~ tX tX~ tX tX tX tX6tX@X @X @X @X@X @X @X @# uX uZ uX* uX uXK uX$uX?X?X?X?X u X2u XX uXuXX uX3uXX uXuXXX uX uX uX6uX@X @X @X @X @X @X @X# vX vZ vX* vX vX vX$vX?X?X?X?X v X2v XX vXvXX vX3vXX vXvXXX vX vX vX6vX@X @X @X @X @X @X @X# wX wZ wX* wX wX1 wX$wX@X?X?X?X? w X2 w X,~ wX wXwXX wX9wXX wX~ wX wX~ wX wX wX wX6wX@X"@X"@X@X"@X"@X"@X"@# xX xZ xX* xX xX2 xX$xX?X?X?X?X? x X2x XX xXxXX xX9xXX xX~ xX xX~ xX xX xX xX6xX @X@X@X@X@X@X@X@# yX yZ yX* yX yX8 yX$yX?X@X?X?X? y X@y XX yXCyXX yXA yXB~ yX yX~ yX yXr~ yX yX yX yX6yX@X @X @X @X@X @X @X @# zX zZ zX* zX zX zX$zX?X?X?X?X? z X2z XX zXzXX zX9zXX zX~ zX zX~ zX zX zX zX6zX"@X@X@X@X@X@X@X@# {X {Z {X* {X {X> {X${X?X@X?X?X { X,{ XX {X{XX {Xl {X ~ {X {X{XXX {X {X {X6{X@X*@X*@X*@X@X*@X*@X# |X |Z |X* |X |X0 |X$|X@X@X?X?X? | X\ | X,~ |X |X|XX |X |X'~ |X |X~ |X |X~ |X |X |X |X6|X@X @X @X@X@X @X @X @# }X }A }X } } }$}@@@@ } } ,~ } } }~ } } }.~ } } }} } } }6}X(@9@9@)@)@)@)@#~e ~d ~^ ~d* ~e ~eA ~e$~e?e?e?e?e ~ e2~ ee ~e~ee ~e3~ee ~e~eee ~e ~e ~e6~d@eN@eN@eN@eN@eN@eN@e#~$ee d ^ d* e eA e$e?e?e?e?e e2 ee eee e3ee eeee e e e6d&@e$@e@e@e@e@e@e#$ee d ^ d* e eT e$e?e?e?e?e e2 ee eee e3ee eeee e ei e6d@eI@e9@e9@e9@e9@e9@e#$eD2lvvvvvv|vv|%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,e d ^ d* e e e$e?e?e?e?e e2 ee eee e3ee eeee e e e6e@e>@e>@e>@e>@e>@e>@e#$ee d ^ d* e e4 e$e?e@e?e?e? e% ee eee e e'~ e e~ e e(~ e e e e6e@eQ@eA@eA@e1@eA@eA@eA@#$ee d ^ d* e e, e$e?e@e?e?e? e ee eee e& ei~ e e~ e e(~ e e e e6e@eQ@eA@eA@e1@eA@eA@eA@#$ee d ^ d* e e4 e$e?e@e?e?e? e% ee eee e e'~ e e~ e e(~ e e e e6e@eD@eD@eD@e4@eD@eD@eD@#$ee d ^ d* e e- e$e?e@e?e?e? e ee eee e ei~ e e~ e e(~ e e e e6e @e9@e9@e9@e)@e9@e9@e9@#$ee d ^ d* e e5 e$e@e@e?e@e e2 e,~ e eee eI el~ e e eee e e e6e(@e@e@e@e@e@e@e#$ee d ^ d e eL e6ee@e?e?e?eee eee e3 eF~ e e~ e e(~ e e e e6e?eY@eI@ee9@eI@eI@eI@#$ee d ^ d e eL e6ee@e?e?e?eee eee e3 eF~ e e~ e e(~ e e e e6e@eT@eD@ee4@eD@eD@eD@#$ee d ^ d e eL e6ee@e?e?e?eee eee e3 eF~ e e~ e e(~ e e e e6e?eY@eI@ee9@eI@eI@eI@#$ee d ^ d e eM e$e?e?e@e?e@ e ee e eY~ e eXee e~ e e( e e e e6e@eD@e4@e4@e4@e$@e4@e$@#$ee d ^ d e eM e$e?e?e@e?e@ e ee e eY~ e eXee e~ e e( e e e e6e@eN@e>@e>@e>@e.@e>@e.@#$ee d ^ d e eM e$e?e?e@e?e@ e ee e eY~ e eXee e~ e e( e e e e6e?eY@eI@eI@eI@e9@eI@e9@#$ee d ^ d e e e$e?e@e?e?e@ e2 ee eee e eF~ e e~ e e( e e e e6e@eI@e9@e9@e)@e9@e9@e)@#$ee d ^ d e e e$e?e@e?e?e@ e2 ee eee e eF~ e e~ e e( e e e e6e@eI@e9@e9@e)@e9@e9@e)@#$ee d ^ d e e e$e?e@e?e?e@ e2 ee eee e eF~ e e~ e e( e e e e6e?eY@eI@eI@e9@eI@eI@e9@#$ee d ^ d e e e6ee@e@e?e?eee e e~ e e eF~ e e~ e e(~ e e e e6e@eQ@eA@ee1@e1@eA@eA@#$ee d ^ d e e e6ee@e@e?e?eee e e~ e e eF~ e e~ e e(~ e e e e6e@eQ@eA@ee1@e1@eA@eA@#$ee d ^ d e e e6ee@e@e?e?eee e e~ e e eF~ e e~ e e(~ e e e e6e?eY@eI@ee9@e9@eI@eI@#$ee d ^ d e eO e$e?e?e?e?e? e\ ee eee eee e~ e e~ e e e e6e@eA@e1@e1@e1@e1@e1@e1@#$ee d ^ d e eO e$e?e?e?e?e? e\ ee eee eee e~ e e~ e e e e6e"@e$@e@e@e@e@e@e@#$ee d ^ d e eO e$e?e?e?e?e? e\ ee eee eee e~ e e~ e e e e6e@eD@e4@e4@e4@e4@e4@e4@#$ee d ^ d e e; e$e@e@e?e@e@ e\ e,~ e eee e el~ e e e e( e e e e6e$@e @e@e@e@e@e@e@#$e d ^ d e e; e$e@e@e?e@e@ e\ e,~ e eee e el~ e e e e( e e e e6e@eD@e4@e$@e$@e4@e$@e$@#$e d ^ d e e; e$e@e@e?e@e@ e\ e,~ e eee e el~ e e e e( e e e e6e&@e@e@e?e?e@e?e?#$e d ^ d e eQ e$e@e@e?e?e@ e\ e,~ e eee e e.~ e e~ e e( e e e e6e@e.@e@e@e@e@e@e@#$e d ^ d e eQ e$e@e@e?e?e@ e\ e,~ e eee e e.~ e e~ e e( e e e e6e@e.@e@e@e@e@e@e@#$e d ^ d e eQ e$e@e@e?e?e@ e\ e,~ e eee e e.~ e e~ e e( e e e e6e@eD@e4@e$@e$@e4@e4@e$@#$e d ^ d e eS e$e?e@e?e?e e2 ee eee e3 eQ~ e eeee e e e6e@e9@e)@e)@e@e)@e)@e#$e d ^ d e eb e6ee@e@e?e?eee e] e~ e e\ eX~ e e~ e e(~ e e e e6e@eT@e4@ee$@e$@e4@e4@#$e d ^ d e eb e6ee@e@e?e?eee e] e~ e e\ eX~ e e~ e e(~ e e e e6e?eY@eI@ee9@e9@eI@eI@#$e d ^ d e eb e6ee@e@e?e?eee e] e~ e e\ eX~ e e~ e e(~ e e e e6e?eY@eI@ee9@e9@eI@eI@#$e d ^ d e e e$e?e?e?e?e? e2 ee eee e9ee e~ e e~ e e e e6e@e9@e)@e)@e)@e)@e)@e)@#$eDH5l%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,%, d ^ d e e e$e?e?e?e?e? e\ ee eee eee e~ e e~ e e e e6e@eT@e4@e4@e4@e4@e4@e4@#$e d ^ d e ea e6ee@e@e?e?eee e] e~ e e\ eF~ e e~ e e(~ e e e e6e?e9@eI@ee9@e9@eI@eI@#$e d ^ d e ea e6ee@e@e?e?eee e] e~ e e\ eF~ e e~ e e(~ e e e e6e@e2@eA@ee1@e1@eA@eA@#$e d ^ d e e0 e$e@e@e?e?e? e\ e,~ e eee e e'~ e e~ e e~ e e e e6e@e4@e$@e@e@e$@e$@e$@#$e d ^ d e e0 e$e@e@e?e?e? e\ e,~ e eee e e'~ e e~ e e~ e e e e6e@e4@e$@e@e@e$@e$@e$@#$e d ^ d e e0 e$e@e@e?e?e? e\ e,~ e eee e e'~ e e~ e e~ e e e e6e@e$@e@e@e@e@e@e@#$e d ^ d e e e$e?e?e?ee? e ee eee e!eeee e~ e e e e6e"@e@e@e@e@e@ee@#$e d ^ d e e e$e?e?e?ee? e ee eee e!eeee e~ e e e e6e@e4@e$@e$@e$@e$@ee$@#$e d ^ d e ea e6ee@e@e?e?eee e] e~ e e\ eF~ e e~ e e(~ e e e e6e@eT@eD@ee4@e4@eD@eD@#$e d ^ d e e e$e?e@e?e?e? e\ ee eee e e~ e e~ e e~ e e e e6e@e4@e$@e$@e@e$@e$@e$@#$e d ^ d e e e$e?e@e?e?e? e\ ee eee e e~ e e~ e e~ e e e e6e(@e@e?e?e?e?e?e?#$e d ^ d e e1 e$e@e?e?e?e? e2 e,~ e eee e9ee e~ e e~ e e e e6e?e9@e)@e@e)@e)@e)@e)@#$e d ^ d e e1 e$e@e?e?e?e? e2 e,~ e eee e9ee e~ e e~ e e e e6e?e9@e)@@)@)@)@)@# d ^ d e e1 e$e@e?e?e?e? e2 e,~ e eee e9ee e~ e e~ e e e e6e?e9@e)@@)@)@)@)@# d ^ d e e2 e$e?e?e?e?e? e2 ee eee e9ee e~ e e~ e e e e6e@e$@e@@@@@@# d ^ d e e2 e$e?e?e?e?e? e2 ee eee e9ee e~ e e~ e e e e6e?e9@e)@)@)@)@)@)@# d ^ d e e2 e$e?e?e?e?e? e2 ee eee e9ee e~ e e~ e e e e6e@e$@e@@@@@@# d ^ d e e e$e?e?e?e?e? e2 ee eee e9ee e~ e e~ e e e e6e"@e@e@@@@@@# d ^ d e e e$e?e?e?e?e? e2 ee eee e9ee e~ e e~ e e e e6e?e9@e)@)@)@)@)@)@# d ^ d e e e$e?e?e?e?e? e2 ee eee e9ee e~ e e~ e e e e6e$@e@e@@@@@@# d ^ d e e e$e?e@e?e?e e, ee eee e e ~ e eeee e e e6e@eA@e1@1@!@1@1@# d ^ d e e e$e?e@e?e?e e, ee eee e e ~ e eeee e e e6e@eA@e1@1@!@1@1@# d ^ d e e e$e@e@e?e@e? e\ e,~ e eee e. e~ e e e e~ e e e e6e@eA@e1@!@!@1@!@1@# d ^ d e e e$e@e@e@e@e e e,~ e e e~ e e e.~ e e eee e e e6e@eA@e1@!@!@!@!@# d ^ d e e e$e@e@e?ee? e e~ e eee e# eeee e~ e e e e6e@eA@e1@!@!@1@1@# d ^ d e e; e$e@e@e?e@e@ e\ e,~ e eee e el~ e e e e( e e e e6e@eA@e1@!@!@1@!@!@# d ^ d e e e$e@e@e?ee? e e~ e eee e# eeee e~ e e e e6e@e4@e$@@@$@$@# d ^ d e e e$e@e@e?e@e? e\ e,~ e eee e. e~ e e e e~ e e e e6e$@e @e@@@@@@# d ^ d e e e$e?e@e?ee? e ee eee e eKeee e~ e e e e6e$@e@e@@?@@# d ^ d e e e$e?e?e?ee? e ee eee eKeeee e~ e e e e6e$@e@e@@@@@# d ^ d e e> e$e?e@e?e?e e, ee eee el e ~ e eeee e e e6e@e$@e@@@@@# d ^ d e e0 e$e@e@e?e?e? e\ e,~ e eee e e'~ e e~ e e~ e e e e6e@e$@e@@@@@@#D3l~~|||t|%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,$, d ^ d e e e$e@e@e@e@e e e,~ e e e~ e e e.~ e e eee e e e6e@e9@e)@@@@@# d ^ d e e e$e@e@e?ee? e e~ e eee e# eeee e~ e e e e6e@e9@e)@@@)@)@# d ^ d e e e$e@e@e?e@e? e\ e,~ e eee e. e~ e e e e~ e e e e6e&@e@e@??@?@# d ^ d e e e$e?e@e?e?e e, ee eee e e ~ e eeee e e e6e&@e@e@@?@@# d ^ d e e> e$e?e@e?e?e e, ee eee el e ~ e eeee e e e6e?e9@e)@e)@e@e)@e)@e#$e d ^ d e e0 e$e@e@e?e?e? e\ e,~ e eee e e'~ e e~ e e~ e e e e6e"@e@e@e?e?e@e@e@#$e d ^ d e e e$e@e@e?ee? e e~ e eee e# eeee e~ e e e e6e?eI@e9@e)@e)@e9@ee9@#$e d ^ d e e e$e@e@e@e@e e e,~ e e e~ e e e.~ e e eee e e e6e@eD@e4@e$@e$@e$@e$@e#$e d ^ d e e e$e@e@e?e@e? e\ e,~ e eee e. e~ e e e e~ e e e e6e@eA@e1@e!@e!@e1@e!@e1@#$e d ^ d e e: e$e?e@e?e?e e, ee eee e e ~ e eeee e e e6e"@e$@e@e@e@e@e@e#$e d ^ d e e; e$e@e@e?e@e@ e\ e,~ e eee e el~ e e e e( e e e e6e@e2@e"@e@e@e"@e@e@#$e d ^ d e e= e$e@e@e@e@e e2 e,~ e eN e~ e e e'~ e e eee e e e6e@e.@e@e@e@e@e@e#$e d ^ d e e> e$e?e@e?e?e e, ee eee el e ~ e eeee e e e6e&@e@e@e@e?e@e@e#$e d ^ d e e e$e?e?e?ee? e ee eee eKeeee e~ e e e e6e@e4@e$@e$@e$@e$@ee$@#$e f g f h h e$e?e?e?e?e e2 ee eee e3ee eeee h h e6h@eT@hD@eD@eD@eD@eD@e#$e f A f h hT e$e?e?e?e?e e2 ee eee e3ee eeee h h h6h@eT@hD@eD@eD@eD@eD@e#$e f A f h h1 e$e@e?e?e?e? e2 e,~ e eee e9ee e~ e e~ e h h h6h?e9@h)@e@e)@e)@e)@e)@#$e f A f h 2 $????? 2  9 ~ ~ h h 6h?9@)@)@)@)@)@)@# f A f h > $?@?? ,  l ~  h h 6h@2@"@"@@"@"@# f A f h 0 $@@??? \ ,~  '~ ~ ~ h h 6h@2@"@@@"@"@"@# f A f h K $???? 2  3 h h 6h&@@?????# f A f h $???? 2  3 h h 6h&@@?????# f A f h $???? 2  3 h h 6h&@@?????# f A f h $???? 2  3 h h 6h&@@?????# f A f h $?@??    K ~ h h 6h@ @@@@@@# f A f h $?@??    K ~ h h 6h@ @@@@@@# f A f h $????   ! ~ h h 6h@ @@@@@@# f A f h $????   K ~ h h 6h@ @@@@@@# f A f h             h h 6h@2@"@# f A f h             h h 6h@2@"@# f A f h $@@@@  ,~  ~  .~   6@D@4@$@$@$@$@# f A f h $@@??  ~  # ~  6@D@4@$@$@4@4@#Dv3l|~|vvvv||tt$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$, f A f h = $@@@@ 2 ,~ N ~  '~   6@D@4@$@$@$@$@# f A f h ; $@@?@@ \ ,~  l~  (  6@D@4@$@$@4@$@$@# f A f*  $???? 2  3  6(@@@@@@@# f A f  $@@?   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|}~?  ~  # ~  6(@@?????# f A f > $?@?? ,  l ~   6@.@@@@@@# f A f Q $@@??@ \ ,~  .~ ~ (  6@.@@@@@@@# f A f  $????   K ~  6@.@@@@@@# f A f 0 $@@??? \ ,~  '~ ~ ~  6@.@@@@@@@# f A f  $?@??? ,   ~ ~ (~  6 @*@@@ @@@@# f A f O $????? \  ~ ~  6 @*@@@@@@@# f A f S $?@?? 2  3 Q~   6 @*@@@ @@@# f A f = $@@@@ 2 ,~ N ~  '~   6@.@@@@@@# f A f Q $@@??@ \ ,~  .~ ~ (  6(@@??????# f A f  $???? { } |  6@2@"@"@"@"@"@# f A f  $???? { }   6@2@"@"@"@"@"@# f A fJ  $?@??@ 2  F~ ~ (  6?I@I@I@9@I@I@9@# f A fJ O $????? \  ~ ~  6@.@.@.@.@.@.@.@# f A f* . $?@???   '~ ~ (~  6?Y@I@I@9@I@I@I@# f A f* 5 $@@?@ 2 ,~  I l~   6@Q@A@1@1@A@1@# f A! f* 3 $@@?@?  \~  ~  (~  6@I@9@)@)@9@)@9@# f A" f* 4 $?@??? %  '~ ~ (~  6@D@4@4@$@4@4@4@# f A# f* A $???? 2  3  6@Q@A@A@A@A@A@# f A$ f* T $???? 2  3  6@D@4@4@4@4@4@# f A% f* A $???? 2  3  6@Q@A@A@A@A@A@# f A& f*  $???? 2  3  6@D@4@4@4@4@4@# f A' f* . $?@???   '~ ~ (~  6?Y@Y@Y@I@Y@Y@Y@# f A( f* 4 $?@??? %  '~ ~ (~  6?Y@Y@Y@I@Y@Y@Y@# f A) f* 3 $@@?@?  \~  ~  (~  6?Y@Y@I@I@Y@I@Y@# f A* f* - $?@???   i~ ~ (~  6?Y@Y@Y@I@Y@Y@Y@# f A+ f* 5 $@@?@ 2 ,~  I l~   6?Y@Y@I@I@Y@I@# f A, f* , $?@???   & i~ ~ (~  6?Y@Y@Y@I@Y@Y@Y@# f A- f*  $???? 2  3  6@Q@Q@Q@Q@Q@Q@#D 3lv|t|vvvvvv$,$,$,$,$,$,$,$, $, $, $, $, $,$,$,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,i%,%,%,%,%, %, f A. f* A $???? 2  3  6@Q@Q@Q@Q@Q@Q@# f A/ f* T $???? 2  3  6@Q@Q@Q@Q@Q@Q@# f A0 f* - $?@???   i~ ~ (~  6?Y@I@I@9@I@I@I@# f A1 f* , $?@???   & i~ ~ (~  6"@4@$@$@@$@$@$@# f A2 f*  $???? 2  3  6@Q@A@A@A@A@A@# f A3 f* 4 $?@??? %  '~ ~ (~  6@T@D@D@4@D@D@D@# f A4 f* 3 $@@?@?  \~  ~  (~  6@Q@A@1@1@A@1@A@# f A5 f* - $?@???   i~ ~ (~  6@I@9@9@)@9@9@9@# f A f* . $ ?@???    '~ ~ (~  6 @D@4@4@$@4@4@4@# f A f*  $ ???? 2   3   G 6 ?Y@I@I@I@I@I@# f A6 f7  $ ???? 2   3   6 @T@D@D@D@D@D@# f A6 f7 6 $ ?@@??   Y ~  K~ ~ ~  6 @I@9@9@)@)@9@9@# f A6 f7  $ ???? 2   3   6 ?I@I@I@I@I@I@# f A6 f7 6 $?@@??   Y ~  K~ ~ ~  6@D@D@D@4@4@D@D@# f A8 f 1 $@???? 2 ,~  9 ~ ~  6@4@$@@$@$@$@$@# A8 f 2 $????? 2  9 ~ ~  6@"@@@@@@@# A8 f > $?@?? ,  l ~   6 @@ @ @? @ @# A8 f  $???? 2  3  6@"@@@@@@# A8 f  $?@?? ,   ~   6?I@9@9@)@9@9@# A8 f  $@@??  ~  # ~  6@D@4@$@$@4@4@# A8 f ; $@@?@@ \ ,~  l~  (  6@9@)@@@)@@@# A8 f  $@@?@? \ ,~  . ~  ~  6@4@$@@@$@@$@# A8 f  $@@@@  ,~  ~  .~   6@2@"@@@@@# A8 f = $@@@@ 2 ,~ N ~  '~   6&@@@????# A8 f  $???? 2  3  6@>@.@.@.@.@.@# i j8 k i i i$i?i@i?i?i@ i2 ii iii i iF~ i i~ i i( i i i i6i @i9@i)@i)@i@i)@i)@i@# A8 f  $???? 2  3  6@D@4@4@4@4@4@#i i j8 k i i i$i@i@i?i@i i\ i,~ i iii i i.~ i i iii i i i6i@iI@i9@i)@i)@i9@i)@i#$i A8 f  $@@@@  ,~  ~  .~   6(@@@????#i i j8 k i i i$i@i@i?ii? i i~ i iii i# iiii i~ i i i i6i(@i@i@i?i?i@ii@#$i A8 f 7 $@@??? @ ~ C B ~ ~ r~  6@D@4@$@$@4@4@4@# i i j8 k i i1 i$ i@i?i?i?i? i2 i,~ i i ii i9 ii i~ i i~ i i i i6 i?i9@i)@i@i)@i)@i)@i)@# $iDL3lvvvvvv|v|vv!%,"%,#%,$%,%%,&%,'%,(%,)%,*%,+%,,%,-%,.%,/%,0$,1$,2$,3$,4$,5$,6$,7$,8$,9$,:$,;$,<$,=$,>$,?$,@$, ! !A8 !f ! !2 !$!????? ! 2! !! !9! !~ ! !~ ! ! ! !6!?9@)@)@)@)@)@)@#"i "i "j8 "k "i "i8 "i$"i?i@i?i?i? " i@" ii "iC"ii "iA "iB~ "i "i~ "i "ir~ "i "i "i "i6"i@i2@i"@i"@i@i"@i"@i"@#"$i # #A9 #f: #i #i= #i$#i?i@i?i?i? # i%# ii #i#ii #i #ii~ #i #i~ #i #i(~ #i #i #i #i6#i@iQ@iA@iA@i1@iA@iA@iA@# $ $A9 $f: $i $i $i$$i?i@i?i?i? $ i$ ii $i$ii $i $i.~ $i $i~ $i $i(~ $i $i $i $i6$i@iQ@iA@iA@i1@iA@iA@iA@# % %A9 %f: %i %i %i$%i?i@i?i?i % i,% ii %i%ii %i %i ~ %i %i%iii %i %i %i6%i@iQ@iA@iA@i1@iA@iA@i# & &A9 &f: &i &i &i$&i?i@i?i?i? & i& ii &i&ii &i &ii~ &i &i~ &i &i(~ &i &i &i &i6&i@iQ@iA@iA@i1@iA@iA@iA@# ' 'A9 'f: 'i 'iQ 'i$'i@i@i?i?i@ ' i\ ' i,~ 'i 'i'ii 'i 'i.~ 'i 'i~ 'i 'i( 'i 'i 'i 'i6'i$@i.@i@i@i@i@i@i@# ( (A9 (f: (i (i (i$(i?i@i?i?i@ ( i2( ii (i(ii (i (iF~ (i (i~ (i (i( (i (i (i (i6(i$@i.@i@i@i@i@i@i@# ) )A9 )f: )i )iM )i$)i?i?i@i?i@ ) i) ii )i )iY~ )i )iX)ii )i~ )i )i( )i )i )i )i6)i$@i.@i@i@i@i@i@i@# * *A; *f: *i *i *i$*i?i@i?i?i? * i* ii *i*ii *i *i.~ *i *i~ *i *i(~ *i *i *i *i6*i@iI@i9@i9@i)@i9@i9@i9@# + +A< +f: +i +i +i$+i?i@i?i?i? + i+ ii +i+ii +i +ii~ +i +i~ +i +i(~ +i +i +i +i6+i"@i4@i$@i$@i@i$@i$@i$@# ,> ,A? ,f* ,i ,iP ,i$,i?i?i?i?i , i2, ii ,i,ii ,i3,ii ,i,iii ,i ,iG ,i6,i@i$@i@i@i@i@i@i# -> -A? -f* -i -iP -i$-i?i?i?i?i - i2- ii -i-ii -i3-ii -i-iii -i -i -i6-i&@i@i?i?i?i?i?i# .> .A? .f* .i .iP .i$.i?i?i?i?i . i2. ii .i.ii .i3.ii .i.iii .i .i .i6.i@i @i@i@i@i@i@i# /> /A? /f* /i /iP /i$/i?i?i?i?i / i2/ ii /i/ii /i3/ii /i/iii /i /i /i6/i$@i@i@i@i@i@i@i# 0@ 0AA 0fB 0i 0i3 0i$0i@i@i?i@i? 0 i 0 i\~ 0i 0i0ii 0i 0i~ 0i 0i 0i 0i(~ 0i 0i 0i 0i60i"@ii@ii@iY@iY@ii@iY@ii@# 1@ 1AA 1fB 1i 1i5 1i$1i@i@i?i@i 1 i2 1 i,~ 1i 1i1ii 1iI 1il~ 1i 1i 1i1ii 1i 1i 1i61i"@ii@ii@iY@iY@ii@iY@i# 2@ 2AA 2fB 2i 2i. 2i$2i?i@i?i?i? 2 i2 ii 2i2ii 2i 2i'~ 2i 2i~ 2i 2i(~ 2i 2i 2i 2i62i"@ii@ii@ii@iY@ii@ii@ii@# 3C 3AA 3fB 3i 3i4 3i$3i?i@i?i?i? 3 i%3 ii 3i3ii 3i 3i'~ 3i 3i~ 3i 3i(~ 3i 3i 3i 3i63i"@ii@ii@ii@iY@ii@ii@ii@# 4 4A8 4f 4i 4i= 4i$4i?i@i?i?i? 4 i%4 ii 4i4ii 4i 4ii~ 4i 4i~ 4i 4i(~ 4i 4i 4i 4i64i@iT@iT@iT@iD@iT@iT@iT@# 5 5A) 5f 5i 5i 5i$5i@i@i@i@i 5 i 5 i,~ 5i 5i 5i~ 5i 5i 5i.~ 5i 5i 5i5ii 5i 5i 5i65i&@i$@i$@i@i@i@i@i# 6 6A) 6f 6i 6i< 6i$6i@i@i?i?i 6 i2 6 i,~ 6i 6i6ii 6if 6il~ 6i 6i6iii 6i 6i 6i66i&@i$@i$@i@i@i$@i$@i# 7 7A) 7f 7i 7i 7i$7i?i@i?i?i 7 i,7 ii 7i7ii 7i. 7il~ 7i 7i7iii 7i 7i 7i67i&@i$@i$@i$@i@i$@i$@i# 8 8A) 8f 8i 8ie 8i$8i@i@i@i?i 8 i, 8 i2~ 8i 8i 8i~ 8i 8i. 8i~ 8i 8i8iii 8i 8i 8i68i"@i@i@i@i@i@i@i# 9 9A) 9f 9i 9id 9i$9i?i?i?i?i? 9 i29 ii 9i9ii 9i99ii 9i~ 9i 9i~ 9i 9i 9i 9i69i"@i@i@i@i@i@i@i@# : :A) :f :i :i/ :i$:i@i@i?i?i : i2 : i,~ :i :i:ii :i9 :i~ :i :i:iii :i :i :i6:i"@i@i@i@i@i@i@i# ; ;A) ;f ;i ;i ;i$;i?i@i?i?i? ; i,; ii ;i;ii ;i ;i ~ ;i ;i~ ;i ;i(~ ;i ;i ;i ;i6;i"@i@i@i@i@i@i@i@# < <AD <f <i <i <i$<i@i@i?i@i < i\ < i,~ <i <i<ii <i <i.~ <i <i <i<ii <i <i <i6<i@iD@i4@i$@i$@i4@i$@i# = =AD =f =i =iE =i$=i?i?i?i?i = i2= ii =i=ii =iI=ii =i=iii =i =i =i6=i@iD@i4@i4@i4@i4@i4@i# > >AD >f >i >iM >i$>i?i?i@i?i@ > i> ii >i >iY~ >i >iX>ii >i~ >i >i( >i >i >i >i6>i@iD@i4@i4@i4@i$@i4@i$@# ?i ?i ?i ? i ? i ? i ? i ? i ?i ?i ?i ?i ?i ?i ?i ?i ?i ?i ?i0?iiiiiii# @i @i @i @ i @ i @ i @ i @ i @i @i @i @i @i @i @i @i @i @i @i0@iiiiiii#D2l|vvvv|v>A$,B$,C$,D$,E$,F$,G$,H$,I$,J$,K$,L$,M$,N$,O$,P$,Q$,R$,S$,T$,U$,V$,W$,X$,Y$,Z$,[$,\$,]$,^$,_$,`$, Aex Ai$Ai?i?i?i?i A i2A ii AiAii Ai3Aii AiAiii0Aiiiiiii# Bi Bi Bi B i B i B i B i B i Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi0Biiiiiii# C CL CM C Ci Ci$Ci?i@i?i?i? C i\C ii CiCii Ci Ci~ Ci Ci~ Ci Ci~ Ci CN C C6C?ii @i @i@i @i @i @# D DL DM D DiK Di$Di?i?i?i?i D i2D ii DiDii Di3Dii DiDiii DN D D6D@ii@i@i@i@i@i# E EL EM E Ei Ei$Ei?i@i?i?i? E i\E ii EiEii Ei Ei~ Ei Ei~ Ei Ei~ Ei EN E E6E@ii@i@i@i@i@i@# F FL FM F Fiy Fi$Fi?i@i?i?i F i2F ii FiFii Fi{ Fi|~ Fi FiFiii FN F F6F?ii @i @i@i @i @i# G GL GM G Gi[ Gi$Gi?i@i?i?i G i2G ii GiGii Gi Gi3~ Gi GiGiii GN G G6G@ii@i@i@i@i@i# H HL HM H Hi Hi$Hi?i?i?i?i? H i2H ii HiHii Hi9Hii Hi~ Hi Hi~ Hi HN H H6H@ii@i@i@i@i@i@# I IL IM I Iid Ii$Ii?i?i?i?i? I i2I ii IiIii Ii9Iii Ii~ Ii Ii~ Ii IN I I6I?ii @i @i @i @i @i @# J JL JM J Ji Ji$Ji?i?i?i?i J i2J ii JiJii Ji3Jii JiJiii JN J J6J@ii@i@i@i@i@i# K KL KM K KiK Ki$Ki?i?i?i?i K i2K ii KiKii Ki3Kii KiKiii KN K K6K@ii@i@i@i@i@i# L LL LM L LiL Li6Lii@i?i?i?iii LiLii Li3 LiF~ Li Li~ Li Li(~ Li LI L L6L?ii$@ii@i$@i$@i$@# M ML MM M MiQ Mi$Mi@i@i?i?i@ M i\ M i,~ Mi MiMii Mi Mi.~ Mi Mi~ Mi Mi( Mi MI M M6M@ii @i@i@i @i @i@# N NL NM N NiR Ni$Ni?i@i?i?i@ N i\N ii NiNii Ni NiX~ Ni Ni~ Ni Ni( Ni NI N N6N@ii@i@i@i@i@i@# Oi Oi Oi O i O i O i O i O i Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi0Oiiiiiii# P PO PP P Pi Pi$Pi?i@i?i?i? P i,P ii PiPii Pi Pi ~ Pi Pi~ Pi Pi(~ Pi PG P P6P?ii @i @i@i @i @i @# Q QO QP Q Qi Qi$Qi?i@i?ii? Q i Q ii QiQii Qi! Qi#Qiii Qi~ Qi QG Q Q6Q@ii@i@i@i@ii@# R RO RP R Ri Ri$Ri?i@i?ii? R i R ii RiRii Ri RiKRiii Ri~ Ri RG R R6R@ii@i@i@i@ii@# S SO SP S Si Si$Si?i@i?i?i S i,S ii SiSii Si Si ~ Si SiSiii SH S S6S?ii @i @i@i @i @i# T TO TP T Ti Ti$Ti@i@i?i@i? T i\ T i,~ Ti TiTii Ti. Ti~ Ti Ti Ti Ti~ Ti TH T T6T@ii@i@i@i@i@i@# U UO UP U Ui Ui$Ui@i@i?ii? U i U i~ Ui UiUii Ui# UiUiii Ui~ Ui UH U U6U@ii@i@i@i@ii@# V VO VP V ViJ Vi$Vi?i?i?i?i V i+V ii Vi/Vii Vi-Vii ViViii VG V V6V?ii @i @i @i @i @i# W WO WP W Wi Wi$Wi?i?i?i?i W i+W ii Wi/Wii Wi-Wii WiWiii WG W W6W@ii@i@i@i@i@i# X XO XP X Xiz Xi$Xi?i?i?i?i X iX ii XiXii XiXii XiXiii XG X X6X@ii@i@i@i@i@i# Y YO YP Y YiK Yi$Yi?i?i?i?i Y i2Y ii YiYii Yi3Yii YiYiii YG Y Y6Y?ii @i @i @i @i @i# Z ZO ZP Z Zi Zi$Zi?i?i?i?i Z i2Z ii ZiZii Zi3Zii ZiZiii ZG Z Z6Z@ii@i@i@i@i@i# [ [O [P [ [i [i$[i?i@i?i?i? [ i\[ ii [i[ii [i [i~ [i [i~ [i [i~ [i [G [ [6[@ii@i@i@i@i@i@# \ \O \P \ \i \i$\i?i?i?i?i \ i2\ ii \i\ii \i3\ii \i\iii \G \Z \6\?ii @i @i @i @i @i# ] ]O ]P ] ]i ]i$]i?i@i?i?i? ] i\] ii ]i]ii ]i ]i~ ]i ]i~ ]i ]i~ ]i ]G ]Z ]6]@ii@i@i@i@i@i@# ^ ^O ^P ^ ^iK ^i$^i?i?i?i?i ^ i2^ ii ^i^ii ^i3^ii ^i^iii ^G ^Z ^6^@ii@i@i@i@i@i# _ _Q _P _ _ie _i$_i@i@i@i?i _ i, _ i2~ _i _i _i~ _i _i. _i~ _i _i_iii _G _Z _6_?ii @i@i@i@i @i# ` `R `P ` `i `i$`i?i@i?i?i? ` i,` ii `i`ii `i `i ~ `i `i~ `i `i(~ `i `G `Z `6`@ii@i@i@i@i@i@#D1l>v||vvx>|||vvvvvvva$,b$,c$,d$,e$,f$,g$,h$,i$,j$,k$,l$,m$,n$,o$,p$,q$,r$,s$,t$,u$,v$,w$,x$,y$,z$,{$,|$,}$,~$,$,$, a aS aP a ai ai$ai?i@i?ii? a i a ii aiaii ai! ai#aiii ai~ ai aG aZ a6a@ii@i@i@i@ii@# b bT bP b bi: bi$bi?i@i?i?i b i,b ii bibii bi bi ~ bi bibiii bH bZ b6b?ii @i @i@i @i @i# c cU cP c ci ci$ci@i@i?i@i? c i\ c i,~ ci cicii ci. ci~ ci ci ci ci~ ci cH cZ c6c@ii@i@i@i@i@i@# d dV dP d di di$di?i@i?i?i d i,d ii didii di di ~ di didiii dH dZ d6d@ii@i@i@i@i@i# e eW eP e ei ei$ei?i?i?i?i e i+e ii ei/eii ei-eii eieiii e\ eZ e6e?ii @i @i @i @i @i# f fX fP f fi{ fi$fi?i?i?i?i f if ii fifii fifii fifiii f\ fZ f6f@ii@i@i@i@i@i# g gY gP g gi[ gi$gi?i@i?i?i g i2g ii gigii gi gi3~ gi gigiii g\ gZ g6g@ii@i@i@i@i@i# hi hi hi h i h i h i h i h i hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi0hiiiiiii# i/ i] iP i ii ii$ii?i@i?ii? i i i ii iiiii ii iiKiiii ii~ ii iG i^ i6i?ii @i @i@i @ii @# j/ j] jP j ji0 ji$ji@i@i?i?i? j i\ j i,~ ji jijii ji ji'~ ji ji~ ji ji~ ji jG j^ j6j@ii@i@i@i@i@i@# k/ k] kP k ki ki$ki?i@i?ii? k i k ii kikii ki! ki#kiii ki~ ki kG k^ k6k@ii@i@i@i@ii@# l/ l] lP l li= li$li@i@i@i@i l i2 l i,~ li liN li~ li li li'~ li li lilii lH l^ l6l?ii @i@i@i@i@i# m/ m] mP m mi mi$mi@i@i@i@i m i m i,~ mi mi mi~ mi mi mi.~ mi mi mimii mH m^ m6m@ii@i@i@i@i@i# n/ n] nP n ni ni$ni?i?i?ii? n i n ii ninii niKniiii ni~ ni nH n^ n6n@ii@i@i@i@ii@# o/ o] oP o oi2 oi$oi?i?i?i?i? o i2o ii oioii oi9oii oi~ oi oi~ oi o\ o^ o6o?ii @i @i @i @i @i @# p/ p] pP p pi1 pi$pi@i?i?i?i? p i2 p i,~ pi pipii pi9pii pi~ pi pi~ pi p\ p^ p6p@ii@i@i@i@i@i@# q/ q] qP q qiJ qi$qi?i?i?i?i q i+q ii qi/qii qi-qii qiqiii q\ q^ q6q@ii@i@i@i@i@i# r/ r] rP r ri| ri$ri?i?i?i?i r i2r ii riNrii riMrii ririii r` r^ r6r?ii$@i$@i$@i$@i$@i# s/ s] sP s siM si$si?i?i@i?i@ s is ii si siY~ si siXsii si~ si si( si s` s^ s6s@ii @i @i @i@i @i@# t/ t] tP t ti_ ti$ti@i@i@i?i t i+ t i,~ ti ti/ ti~ ti ti- ti.~ ti titiii t` t^ t6t@ii@i@i@i@i@i# u/ u] uP u ui6 ui$ui?i@i@i?i? u i u ii uiY ui~ ui ui uiK~ ui ui~ ui ui~ ui u` u^ u6u?ii$@i$@i@i@i$@i$@# v/ v] vP v viT vi$vi?i?i?i?i v i2v ii vivii vi3vii viviii v` v^ v6v@ii @i @i @i @i @i# w/ w] wP w wi wi$wi?i?i?i?i w i2w ii wiwii wiIwii wiwiii w` w^ w6w@ii@i@i@i@i@i# xi xi xi x i x i x i x i x i xi xi xi xi xi xi xi xi xi xi xi0xiiiiiii# y ya yP y yiK yi$yi?i?i?i?i y i2y ii yiyii yi3yii yiyiii yb yc y6y?ii @i @i @i @i @i# z za zP z zi zi$zi?i?i?i?i z i2z ii zizii zi3zii ziziii zb zc z6z?ii @i @i @i @i @i# { {a {P { {i {i${i?i@i?i?i? { i\{ ii {i{ii {i {i~ {i {i~ {i {i~ {i {b {c {6{@ii@i@i@i@i@i@# | |a |P | |i |i$|i?i@i?i?i? | i\| ii |i|ii |i |i~ |i |i~ |i |i~ |i |b |c |6|@ii@i@i@i@i@i@# } }a }P } }i }i$}i?i?i?i?i } i2} ii }i}ii }i}ii }i}iii }b }c }6}@ii@i@i@i@i@i# ~ ~a ~P ~ ~i} ~i$~i?i?i?i?i ~ i2~ ii ~i~ii ~i~ii ~i~iii ~b ~c ~6~@ii@i@i@i@i@i# a P iJ i$i?i?i?i?i i+ ii i/ii i-ii iiii b c 6?ii @i @i @i @i @i# a P i i$i?i?i?i?i i+ ii i/ii i-ii iiii b c 6?ii @i @i @i @i @i#D1l|||vv|>||tvvvv>vvvvv$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$, a P iz i$i?i?i?i?i i ii iii iii iiii b c 6@ii@i@i@i@i@i# a P i{ i$i?i?i?i?i i ii iii iii iiii b c 6@ii@i@i@i@i@i# a P i[ i$i?i@i?i?i i2 ii iii i i3~ i iiii b c 6@ii@i@i@i@i@i# a P i i$i?i@i?i?i i2 ii iii i{ i|~ i iiii b c 6@ii@i@i@i@i@i# a P i0 i$i@i@i?i?i? i\ i,~ i iii i i'~ i i~ i i~ i b c 6?ii @i@i@i @i @i @# a P i> i$i?i@i?i?i i, ii iii il i ~ i iiii b c 6?ii @i @i@i @i @i# a P ie i$i@i@i@i?i i, i2~ i i i~ i i. i~ i iiii b c 6@ii@i@i@i@i@i# a P i i$i?i@i?i?i? i, ii iii i i ~ i i~ i i(~ i b c 6@ii@i@i@i@i@i@# a P i i$i?i@i?ii? i ii iii i iKiii i~ i b c 6@ii@i@i@i@ii@# a P i i$i?i@i?ii? i ii iii i! i#iii i~ i b c 6@ii@i@i@i@ii@# a P i2 i$i?i?i?i?i? i2 ii iii i9ii i~ i i~ i I c 6?ii$@i$@i$@i$@i$@i$@# a P i1 i$i@i?i?i?i? i2 i,~ i iii i9ii i~ i i~ i I c 6?ii$@i@i$@i$@i$@i$@# a P iN i$i?i?i?i?i i ii iii iii iiii I c 6@ii @i @i @i @i @i# a P Kd i$iiiii i2 ii i;ii iii iiii I c 6@ii @iiiii# a P iS i$i?i@i?i?i i2 ii iii i3 iQ~ i iiii H c 6?ii @i @i@i @i @i# a P iR i$i?i@i?i?i@ i\ ii iii i iX~ i i~ i i( i H c 6?ii @i @i@i @i @i@# a P i i$i?i?i?i?i? i2 ii iii i9ii i~ i i~ i H c 6@ii@i@i@i@i@i@# a P id i$i?i?i?i?i? i2 ii iii i9ii i~ i i~ i H c 6@ii@i@i@i@i@i@# a P i i$i?i?i?i?i? i\ ii iii iii i~ i i~ i H c 6@ii@i@i@i@i@i@# a P i i$i?i@i?i?i? i\ ii iii i i~ i i~ i i~ i H c 6@ii@i@i@i@i@i@# a P i i$i?i@i?ii? i ii iii i iKiii i~ i I c 6?ii$@i$@i@i$@ii$@# a P i i$i?i?i?ii? i ii iii iKiiii i~ i I c 6?ii$@i$@i$@i$@ii$@# a P Ke i$i?i?i?i?i i{ ii i}ii i|ii iiii I c 6@ii @i @i @i @i @i# a P Kf i$i?i?i?i?i i{ ii i}ii i|ii iiii I c 6@ii @i @i @i @i @i# i i i i i i i i i i i i i i i i i i i0iiiiiii# g M iP i$i?i?i?i?i i2 ii iii i3ii iiii h 6?ii @i @i @i @i @i# g M iy i$i?i@i?i?i i2 ii iii i{ i|~ i iiii \ 6@ii@i@i@i@i@i# g M i i$i?i@i?i?i i2 ii iii i{ i|~ i iiii \ 6@ii@i@i@i@i@i# g M i0 i$i@i@i?i?i? i\ i,~ i iii i i'~ i i~ i i~ i G 6?ii @i@i@i @i @i @# g M i i$i?i?i?ii? i ii iii i!iiii i~ i G 6@ii@i@i@i@ii@# g M id i$i?i?i?i?i? i2 ii iii i9ii i~ i i~ i G 6@ii@i@i@i@i@i@# g M iR i$i?i@i?i?i@ i\ ii iii i iX~ i i~ i i( i I 6?ii$@i$@i@i$@i$@i@#D*2lvv|||||vv||tvv>v||t$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,$,,,,,,,,,,,,,,,,, g M i i$i?i?i?i?i? i\ ii iii iii i~ i i~ i I 6@ii @i @i @i @i @i @# g M iK i$i?i?i?i?i i2 ii i;ii iii iiii I 6@ii@i@i@i@i@i# g M iN i$i?i?i?i?i i ii iii iii iiii H 6?ii @i @i @i @i @i# i i i i i i i i i i i i i i i i i i i0iiiiiii# i j i i$i?i?i?i?i i2 ii iii i3ii iiii b k 6?ii @i @i @i @i @i# i j iK i$i?i?i?i?i i2 ii iii i3ii iiii b k 6@ii@i@i@i@i@i# i j KF i$i?i@i?ii? i ii iii i iiii i~ i b k 6@ii@i@i@i@ii@# i j i i$i?i@i?ii? i ii iii i iKiii i~ i H k 6?ii @i @i@i @ii @# i j i i$i?i@i?ii? i ii iii i iKiii i~ i H k 6@ii@i@i@i@ii@# i j i i$i?i?i?ii? i ii iii iKiiii i~ i H k 6@ii@i@i@i@ii@# i j i1 i$i@i?i?i?i? i2 i,~ i iii i9ii i~ i i~ i \ k 6?ii @i@i @i @i @i @# i j i2 i$i?i?i?i?i? i2 ii iii i9ii i~ i i~ i \ k 6@ii@i@i@i@i@i@# i j iz \ k @ii@ i j iJ \ k ?ii @ i j iP \ k @ii@ i j i \ k @ii@ l m i G n o?ii @ l m i G n o@ii@ l m iK G n o@ii@ l m i0 G n o?ii @ l m i G n o@ii@ l m i G n o@ii@ l m iQ H n o?ii @ l m iS H n o@ii@ l m i; H n o@ii@ l m i1 \ n o?ii @ p m i2 \ n o@ii@ q m i \ n o@ii@ r m iN v n o?ii @ s m i v n o@ii@ t m i w n o?ii$@B`Xvv>vv|||t, u m iK w n o@ii @>!@ij!; L"7>'3 L"(63 #6>' 525@=0O 40B0*2548B5 40BC <564C 01/01/2013 8 31/12/2013s 0#0 CNPgiwy>+ 0# 0>C 01234567891011128>ggD $0IEZnv dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?MXerox Phaser 3117ρ 4dXXA4PRIV 4 Courier NewdX2222222222" dX333333?333333?&<3U} } } ? !B>;15F C!B>;15F D!B>;15F Q,,,,l,l,l,l,l,X ,X ,X ,X ,X ,l,l,l,l,l,l,l,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X n o o p o oooooo o ooooo oooqo @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @o~ \? \A \8 \T\\@\@\\\\`@\\\\\\\`@~ \@ \ \8 \T\ b@\i@\\\\v@\\\\\\\v@~ \@ \a \8 \T\\\u@\\\u@\\\\\\\u@~ \@ \b \8 \T\\\p@\\\p@\\\\\\\p@~ \@ \d \8 \T\ @\\\\\ @\\\\\\\ @~ >? > >8 >T>0k@>>>>>0k@>>>>>>>0k@~ >@ >6 >8 >T >R@>W@>>>>@e@>>>>>>>@e@~ >@ > >8 >T >>>0@>>>0@>>>>>>>0@ m > >8 >T >>>>>>>>>>>>> m > >8 >T >>>>>>>>>>>>>~ \? \T \8 \T \c@\w@\8@\\\|@\\\\\\\|@~ \@ \c \8 \T\\\a@\\\a@\\\\\\\a@~ \@ \7 \8 \T\>@\Q@\@\\\Z@\\\\\\\Z@~ \@ \N \8 \T\ @\\<@\\\@B@\\\\\\\@B@~ \@ \ \8 \T\@\\1@\\\7@\\\\\\\7@~ \@ \Z \8 \T\\\@\\\@\\\\\\\@~ \@ \ \8 \T\\\\\\\\\\\\\~ >? >1 >8 >T>]@>Hs@>P`@>>>X@>>>>>>>X@~ >@ >2 >8 >T>@Y@>p@>@L@>>>y@>>>>>>>y@~ >@ >P >8 >T>:@>N@>?@>>>]@>>>>>>>]@~ >@ >8 >8 >T>;@> P@>"@>>> Y@>>>>>>> Y@~ >@ > >8 >T>B@>>@>>>D@>>>>>>>D@~ >@ >J >8 >T><@>>>>><@>>>>>>><@~ >@ > >8 >T>>>8@>>>8@>>>>>>>8@~ > @ >E >8 >T>4@>>>>>4@>>>>>>>4@ m >[ >8 >T> @>>@>>>,@>>>>>>>,@ m >z >8 >T>,@>>>>>,@>>>>>>>,@ m >y >8 >T>>>,@>>>,@>>>>>>>,@~ >(@ > >8 >T>>#@>@>>>+@>>>>>>>+@D6l ,X!,X",X#,X$,X%,X&,l',l(,l),l*,l+,l,,l-,l.,l/,l0,l1,l2,l3,l4,l5,X6,X7,X8,X9,X:,X;,X<,X=,X>,X?,X~ >*@ >{ >8 >T >(@>>>>>(@>>>>>>>(@~ !>,@ !> !>8 !>T!>@>>@>>>$@>>>>>>>$@~ ">.@ "> ">8 ">T">>>@>>>@>>>>>>>@ #m #> #>8 #>T#>>>>>>>>>>>>> $m $> $>8 $>T$>>>>>>>>>>>>> %m %> %>8 %>T%>>>>>>>>>>>>>~ &\? &\4 &\ &\T&\D@\@\\\\&@\\\\\\\&@~ '\@ '\. '\ '\T'\D@\@\\\\@\\\\\\\@~ (\@ (\, (\ (\T(\A@\s@\\\\u@\\\\\\\u@~ )\@ )\C )\ )\T)\\\\\\\\\\\\\~ *\@ *\L *\ *\T*\)@\\`x@\\\(y@\\\\\\\(y@~ +\@ +\- +\ +\T+\\@u@\\\\@u@\\\\\\\@u@~ ,\@ ,\M ,\ ,\T,\A@\\o@\\\(r@\\\\\\\(r@~ -\ @ -\ -\ -\T-\\\ r@\\\ r@\\\\\\\ r@~ .\"@ .\ .\ .\T.\`@\\\\\`@\\\\\\\`@~ /\$@ /\= /\ /\T/\\@\\\\\\@\\\\\\\\@~ 0\&@ 0\ 0\ 0\T0\@U@\\\\\@U@\\\\\\\@U@~ 1\(@ 1\ 1\ 1\T1\\\6@\\\6@\\\\\\\6@ 2] 2\ 2\ 2\T2\\\\\\\\\\\\\ 3] 3\ 3\ 3\T3\\\\\\\\\\\\\ 4] 4\ 4\ 4\T4\\\\\\\\\\\\\~ 5m? 5>3 5> 5>T5>2@>@>>>>,@>>>>>>>,@~ 6m@ 6>5 6> 6>T6>>`@>>>>`@>>>>>>>`@~ 7m@ 7> 7> 7>T7>>@>>p@>>>pr@>>>>>>>pr@~ 8m@ 8>9 8> 8>T8>>@U@>>>>@U@>>>>>>>@U@~ 9m@ 9>+ 9> 9>T9>.@>@J@>>>>P@>>>>>>>P@~ :m@ :> :> :>T:>I@>>>>>I@>>>>>>>I@~ ;m@ ;> ;> ;>T;>$@>A@>>>>F@>>>>>>>F@~ <m @ <> <> <>T<>D@>>>>>D@>>>>>>>D@~ =m"@ => => =>T=>>>4@>>>4@>>>>>>>4@~ >m$@ >> >> >>T>>2@>>>>>2@>>>>>>>2@~ ?m&@ ?>K ?> ?>T?>>>,@>>>,@>>>>>>>,@Dl@,XA,XB,XC,XD,XE,XF,XG,lH,lI,lJ,lK,lL,lM,lN,lO,lP,lQ,lR,lS,lT,lU,lV,lW,lX,lY,lZ,l[,l\,l],l^,l_,l @m @>| @> @>T@>$@>>>>>$@>>>>>>>$@ Am A> A> A>TA>>>$@>>>$@>>>>>>>$@~ Bm,@ B>_ B> B>TB>@>>>>>@>>>>>>>@ Cm C> C> C>TC>>>>>>>>>>>>> Dm D> D> D>TD>>>>>>>>>>>>> Em E> E> E>TE>>>>>>>>>>>>> Fm F> F> F>TF>>>>>>>>>>>>>~ G\? G\ G\ G\TG\c@\M@\\\\pj@\\\\\\\pj@~ H\@ H\Q H\ H\TH\0@\\c@\\\e@\\\\\\\e@~ I\@ I\; I\ I\TI\P@\I@\@I@\\\d@\\\\\\\d@~ J\@ J\ J\ J\TJ\c@\\\\\c@\\\\\\\c@~ K\@ K\ K\ K\TK\`@\\\\\`@\\\\\\\`@~ L\@ L\O L\ L\TL\@\\`_@\\\`@\\\\\\\`@~ M\@ M\= M\ M\TM\O@\F@\\\\Z@\\\\\\\Z@~ N\ @ N\ N\ N\TN\Y@\\\\\Y@\\\\\\\Y@~ O\"@ O\R O\ O\TO\ @\\@Q@\\\@S@\\\\\\\@S@~ P\$@ P\< P\ P\TP\\Q@\\\\Q@\\\\\\\Q@~ Q\&@ Q\ Q\ Q\TQ\@\\@M@\\\@O@\\\\\\\@O@~ R\(@ R\S R\ R\TR\-@\\D@\\\@K@\\\\\\\@K@~ S\*@ S\ S\ S\TS\F@\\\\\F@\\\\\\\F@~ T\,@ T\/ T\ T\TT\\E@\\\\E@\\\\\\\E@~ U\.@ U\ U\ U\TU\\\B@\\\B@\\\\\\\B@~ V\0@ V\ V\ V\TV\@\\;@\\\@@\\\\\\\@@~ W\1@ W\ W\ W\TW\?@\\\\\?@\\\\\\\?@~ X\2@ X\: X\ X\TX\*@\.@\\\\<@\\\\\\\<@~ Y\3@ Y\ Y\ Y\TY\4@\\\\\4@\\\\\\\4@~ Z\4@ Z\ Z\ Z\TZ\@\\@\\\@\\\\\\\@~ [\5@ [\ [\ [\T[\\\@\\\@\\\\\\\@ \] \\ \\ \\T\\\\\\\\\\\\\\ ]] ]\ ]\ ]\T]\\\\\\\\\\\\\ ^] ^\ ^\ ^\T^\\\\\\\\\\\\\ _] _\ _\ _\T_\\\\\\\\\\\\\Dl`,la,lb,lc,Xd,Xe,Xf,Xg,Xh,Xi,Xj,Xk,Xl,Xm,Xn,Xo,Xp,Xq,Xr,Xs,Xt,Xu,Xv,Xw,Xx,Xy,Xz,X{,X|,X},X~,X,X `] `\ `\ `\T`\\\\\\\\\\\\\ a] a\ a\ a\Ta\\\\\\\\\\\\\ b] b\ b\ b\Tb\\\\\\\\\\\\\~ cm? c>0 c> c>Tc>@K@>Y@>[@>>>p@>>>>>>>p@~ dm@ d>> d> d>Td>`W@>`@>>>>0l@>>>>>>>0l@~ em@ e> e> e>Te>2@>S@>G@>>>a@>>>>>>>a@~ fm@ f>K f> f>Tf>>@>9@>5@>>> S@>>>>>>> S@~ gm@ g> g> g>Tg>C@>@@@>>>>R@>>>>>>>R@~ hm@ h>e h> h>Th>7@>6@>>>>F@>>>>>>>F@~ im@ i> i> i>Ti>@C@>?>@>>>@F@>>>>>>>@F@~ jm @ j> j> j>Tj>C@>>>>>C@>>>>>>>C@~ km"@ k>d k> k>Tk>@>$@>6@>>>C@>>>>>>>C@~ lm$@ l> l> l>Tl>@>>8@>>>>@>>>>>>>>@~ mm&@ m> m> m>Tm>@> @>.@>>>;@>>>>>>>;@~ nm(@ n> n> n>Tn>!@>>.@>>>7@>>>>>>>7@~ om*@ o> o> o>To>3@>>>>>3@>>>>>>>3@ pm p> p> p>Tp>'@>>>>>'@>>>>>>>'@ qm q> q> q>Tq>'@>>>>>'@>>>>>>>'@ rm r> r> r>Tr>"@>>>>>"@>>>>>>>"@ sm s> s> s>Ts>"@>>>>>"@>>>>>>>"@~ tm2@ t> t> t>Tt>@>@>>>> @>>>>>>> @ um u> u> u>Tu>>>@>>>@>>>>>>>@ vm v>} v> v>Tv>@>>>>>@>>>>>>>@ wm w> w> w>Tw>>>@>>>@>>>>>>>@ xm x>F x> x>Tx>@>>>>>@>>>>>>>@ ym y> y> y>Ty>>>@>>>@>>>>>>>@ zm z> z> z>Tz>>>@>>>@>>>>>>>@ {m {> {> {>T{>>>@>>>@>>>>>>>@ |m |> |> |>T|>>>@>>>@>>>>>>>@~ }m;@ }> }> }>T}>>>@>>>@>>>>>>>@ ~m ~> ~> ~>T~>?>>>>>?>>>>>>>? m > > >T>?>>>>>?>>>>>>>?Dl,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>> m > > >T>>>>>>>>>>>>>PH 0( >$@: ggD x؃ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U} I } }  !B>;15F O,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,, n o o oooooo o ooooo o oo @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @o~ @? @T@8u@@@@o@@@@å@@@@@@@@å@~ @@ @2T@ې@@ @@~@@@@@@@@@@@@@~ @@ @,T@~@@Z@@hl@@@@@@@@@@@@@~ @@ @%T@@j@@X@@@@@@@@@@@@@@~ @@ @\T@i@@P}@@{@@@@e@@@@@@@@e@~ @@ @ T@t@@W@@5@@@@{@@@@@@@@{@~ @@ @@T @G@@X@@;@@@@e@@@@@@@@e@ @ @T @`@@A@@ @@@@e@@@@@@@@e@~ @ @ @T @U@@=@@4@@@@`@@@@@@@@`@~ @"@ @cT @@@`Q@@@@`Q@@@@@@@@`Q@~ @$@ @+T @K@@@@@@K@@@@@@@@K@~ @&@ @{T@A@@@@@@A@@@@@@@@A@~ @(@ @T@6@@@@@@6@@@@@@@@6@ @ @T@4@@@@@@4@@@@@@@@4@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@,~ |nttttttttttttttpp>@@B* ggD  e ) dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M Canon LBP2900( 4dXA4Canon CCanon LBP2900ddd   d d d d d dd@@d d d dd d"edd   dd !"#$%&'()*d   "d  d   d!d d!  d @8 4 3)^ 1 4 3)^ 1XXd2 Arial Cyr\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC $&,$&,HArial Cyr0AB@>9:8 ?> C<>;G0=8N X" dX333333?333333?&<3U} } }  !B>;15F Oe,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, n o o oooooo o ooooo o oo @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @o~ @? @T@w@@@@@@@@@@@@@@@@@~ @@ @3T@\@@@@r@@@@u@@@@@@@@u@~ @@ @'T@Z@@ޕ@@I@@@@U@@@@@@@@U@~ @@ @T@h@@z@@:@@@@@@@@@@@@@~ @@ @9T@ o@@@@n@@@@0@@@@@@@@0@~ @ @ @FT@@5@@@@@@@…@@@@@@@@…@~ @"@ @XT @C@@@F@@@@@@@@@@@@@~ @$@ @lT @PU@@Xy@@@7@@@@@@@@@@@@@~ @&@ @iT @`]@@xt@@@@@{@@@@@@@@{@~ @(@ @.T @q@@M@@R@@@@z@@@@@@@@z@ @ @\T @@@y@@@@y@@@@@@@@y@~ @*@ @IT@:@@`p@@@@@@@@t@@@@@@@@t@~ @,@ @&T@B@@c@@@@@`h@@@@@@@@`h@~ @.@ @KT@\@@G@@@@@Hd@@@@@@@@Hd@ @ @T@@@ b@@@@ b@@@@@@@@ b@~ @0@ @T@U@@=@@4@@@@`@@@@@@@@`@ @ @ T@[@@@8@@@@@`@@@@@@@@`@ @ @ T@`G@@P@@@@@0\@@@@@@@@0\@~ @1@ @BT@<@@P@@0@@@@[@@@@@@@@[@~ @2@ @#T@X@@@@@@X@@@@@@@@X@~ @3@ @T@B@@G@@@@@@V@@@@@@@@V@ @ @T@@V@@@@@@@V@@@@@@@@@V@~ @4@ @T@/@@C@@3@@@@R@@@@@@@@R@~ @5@ @AT@+@@ @@@)@@@@@M@@@@@@@@@M@~ @6@ @-T@K@@@@@@K@@@@@@@@K@~ @7@ @ T@?@@6@@@@@J@@@@@@@@J@ @ @T@.@@A@@ @@@@J@@@@@@@@J@ @ @T@@@E@@@@@@E@@@@@@@@@E@~ @8@ @T@@@@:@@@@@@`D@@@@@@@@`D@Dlntttttttttttttttttttttttttttt ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,~ @9@ @fT @@A@@@@@A@@@@@@@@A@~ !@:@ !@T!@3@@.@@@@@@A@@@@@@@@@A@~ "@;@ "@!T"@.@@@2@@@@@@@@@@@@@@@~ #@<@ #@T#@@;@@@@@@@=@@@@@@@@=@~ $@=@ $@|T$@9@@@@@@9@@@@@@@@9@~ %@>@ %@T%@6@@@@@@6@@@@@@@@6@ &@ &@T&@4@@@@@@4@@@@@@@@4@ '[ '@|T'@@@@$@@@@(@@@@@@@@(@ ([ (@{T(@@@@$@@@@(@@@@@@@@(@~ )@@@ )@T)@#@@@@@@#@@@@@@@@#@~ *[A@ *@T*@"@@@@@@"@@@@@@@@"@~ +[A@ +@T+@@@@@@@@@@@@@@@@@~ ,[B@ ,@T,@@@@@@@@@@@@@@@@@~ -@B@ -@T-@?@@@@@?@@@@@@@? .[ .@T.@@@@@@@@@@@@@ /[ /@"T/@@@@@@@@@@@@@ 0[ 0@T0@@@@@@@@@@@@@ 1@ 1@T1@@@@@@@@@@@@@ 2[ 2@vT2@@@@@@@@@@@@@ 3[ 3@T3@@@@@@@@@@@@@ 4@ 4@T4@@@@@@@@@@@@@5@ 5@T5@@@@@@@@@@@@@6@ 6@T6@@@@@@@@@@@@@7@ 7@T7@@@@@@@@@@@@@8@ 8@T8@@@@@@@@@@@@@9@ 9@T9@@@@@@@@@@@@@:@ :@T:@@@@@@@@@@@@@;@ ;@T;@@@@@@@@@@@@@<@ <@T<@@@@@@@@@@@@@=@ =@T=@@@@@@@@@@@@@>@ >@T>@@@@@@@@@@@@@?@ ?@T?@@@@@@@@@@@@@Dltttttttttttttttttttttpppppppppp@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,@@ @@T@@@@@@@@@@@@@@A@ A@TA@@@@@@@@@@@@@B@ B@TB@@@@@@@@@@@@@C@ C@TC@@@@@@@@@@@@@D@ D@TD@@@@@@@@@@@@@E@ E@TE@@@@@@@@@@@@@F@ F@TF@@@@@@@@@@@@@G@ G@TG@@@@@@@@@@@@@H@ H@TH@@@@@@@@@@@@@I@ I@TI@@@@@@@@@@@@@J@ J@TJ@@@@@@@@@@@@@K@ K@TK@@@@@@@@@@@@@L@ L@TL@@@@@@@@@@@@@M@ M@TM@@@@@@@@@@@@@N@ N@TN@@@@@@@@@@@@@O@ O@TO@@@@@@@@@@@@@P@ P@TP@@@@@@@@@@@@@Q@ Q@TQ@@@@@@@@@@@@@R@ R@TR@@@@@@@@@@@@@S@ S@TS@@@@@@@@@@@@@T@ T@TT@@@@@@@@@@@@@U@ U@TU@@@@@@@@@@@@@V@ V@TV@@@@@@@@@@@@@W@ W@TW@@@@@@@@@@@@@X@ X@TX@@@@@@@@@@@@@Y@ Y@TY@@@@@@@@@@@@@Z@ Z@TZ@@@@@@@@@@@@@[@ [@T[@@@@@@@@@@@@@\@ \@T\@@@@@@@@@@@@@]@ ]@T]@@@@@@@@@@@@@^@ ^@T^@@@@@@@@@@@@@_@ _@T_@@@@@@@@@@@@@Dlppppppppppppppppppppppppppppppp`,a,b,c,d,`@ `@T`@@@@@@@@@@@@@a@ a@Ta@@@@@@@@@@@@@b@ b@Tb@@@@@@@@@@@@@c@ c@Tc@@@@@@@@@@@@@d@ d@Td@@@@@@@@@@@@@Ppppp>@@B* ggD ^ dMbP?_*+%,&   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abeffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U} } }  !B>;15F O,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,, n o o oooooo o ooooo o oo @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @o~ @? @T@o@@@@@@@@ @@@@@@@@ @ @ @]T@@@|@@@@|@@@@@@@@|@~ @@ @YT@K@@G@@h@@@@r@@@@@@@@r@~ @@ @CT@L@@`@@@@@@@k@@@@@@@@k@ @ @T@@@ b@@@@ b@@@@@@@@ b@~ @@ @T@U@@=@@4@@@@`@@@@@@@@`@~ @@ @NT @D@@6@@@@@O@@@@@@@@O@~ @@ @/T @K@@@@@@K@@@@@@@@K@ @ @T @@@E@@@@@@E@@@@@@@@@E@~ @@ @;T @@@@:@@ @@@@D@@@@@@@@D@~ @ @ @T @3@@.@@@@@@A@@@@@@@@@A@~ @"@ @}T@A@@@@@@A@@@@@@@@A@~ @$@ @T@6@@@@@@6@@@@@@@@6@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@,z |ntttttttttttttppp>@@B* ggD . dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U} }  !B>;15F O,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,, n o o oooooo o ooooo o oo @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @o~ @? @T@ܙ@@;@@@@@@@@@@@@@@@~ @@ @T@@@`@@@7@@@@z@@@@@@@@z@~ @@ @T@h@@\@@8@@@@@@@@@@@@@~ @@ @T@@@)@@@@)@@@@@@@@)@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@,V |nttttpppppppppppp>@@B* ggD \ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U} }  !B>;15F O,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,, n o o oooooo o ooooo o oo @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @o~ @? @(T@@@T@@l@@@@ֹ@@@@@@@@ֹ@~ @@ @T@Tp@@j@@@@@@@@@@@@@@@~ @@ @T@e@@p@@f@@@@@@@@@@@@@~ @@ @T@x@@W@@2@@@@@@@@@@@@@~ @@ @T@1@@@pf@@@@h@@@@@@@@h@~ @@ @rT@@A@@`@@6@@@@g@@@@@@@@g@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@ @ @T @@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@@ @T@@@@@@@@@@@@@,^ |nttttttpppppppppp>@@B * ggD (:3iWz=ŰY dMbP?_*+%,&jZ?'jZ?(~?)~?M HP LaserJet Professional CP152 C 4dXXA4%DINU" , nN#O SMTJ HP LaserJet Professional CP1520 Series PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueResolution600dpiFastResFalseOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorMode24bppTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPObjectTaggingVersionCLJ_2_0HPBandSizeOptimizationFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoPrintQualityGroupPQGroup_1HPDocPropResourceDatahpchl103.cabHPColorSmartAutomaticHPColorSmart_ColorOptions_EdgeControlNormalHPColorSmart_Text_NeutralGraysBlackOnlyHPColorSmart_Graphics_NeutralGraysBlackOnlyHPColorSmart_Photo_NeutralGrays4-ColorHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpc15206.xmlHPEnableObjectTaggingTrueHPReverseScanLinesForDuplexTrueHPEnablePageTimerFalseHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPageExceptionsFileHPCPE103HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPPrintInGrayScaleFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEPSAlignmentFileHPCLS103HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesFALSEPSServices_DeviceandSuppliesStatusTRUEPSServicesOptionPSServicesDummyOptionHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE103HPPreAnalysisFalseHP_DIBStitch_TintTestDisabledHPEasyColorImageCacheEnabledRGBColorDefault-sRGBHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWIUPHxMKAgE"ȡ^r=J f3jmb@H }!VJW/c?@ţқ7T&%&.<0؝d$d@#\[҆|vv:0#pB?{?-WGkxf>1-\ pPE#zrzQׯŭv;5ykG)k䡐;5[sӲ:9sRsQV+˜Tםfx1 Fg[z^<'?fDtu"=btzC?3+(cUǞ>"wӈQs bǺMĻ^*UV:L>8|3uу^Trj""""""" ]jk<" MXX BP(? BP(?&\(U} $?} ?} m?} $?} $?} ?} $?} ?} m?} ?} $?} ?} ?} ?} ?} $?} $?} ?} ?} ?} ?} $ ? !B>;15F A,w@,,J,J,,J,,J , , , ,J ,,,,,,,J,J,,,,,J,J,,,J,, r0rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr G G H E E E > > > > > > > E E E E E E > > > F F > > ? ? >- >> @>;@ >$>?>@>?>?>? > >> > >> > >i> >> >(> J J I II@@I,@ I$I?I@I?I?I I2 II I II I I|I I III Ju Jv I II0@I2@ I$I?I@I?I?I? I\ II I II I II II II ? ? > >>0@>2@ >$I?I?I?I?I >{ >> >} >> >| >> > >>> J J IJ I8I@@I,@ I$I?I?I?I?I I+ II I/ II I- II I III ? ? > >>0@>2@ >$>@>@>?>>? > >> > >> ># > >>> >> Jk Jl I II<@I.@ I$I?I@I?I?I? I\ II I II I II II II ?# ?$ > > >@>7@ >$ >?>@>?>?>? >% >> > >> > >& > > > >( > ? ?^ > >8 >$@>5@ >$ >?>?>?>>? > >> > >> > >>>> > > ?" ?x > > >4@>1@ >$ >?>@>?>>? > >> > >> > >K >>> > > L Je I I I,@I3@ I$ I?I?I?I?I I2 II I; II I II I III ?) ?* >_ > >(@>4@ >$ >@>@>@>?> >+ >, > >/ > > >- >. > > >>> ? ?P > >>@>9@ >$>?>@>?>?> > >> > >> > >> > >>> ?0 ?1 >K >><@>.@ >$>?>?>?>?> >2 >> > >> >3 >> > >>> ? ? >: >>,@>3@ >$>?>@>?>?> >, >> > >> > > > > >>> ? ?t > >>,@>3@ >$>?>@>?>?> >, >> > >> > > > > >>> ?4 ?5 >4 >>@>8@ >$>?>@>?>?>? >% >> > >> > >'> >> >(> Jo Jp I II8@I0@ I$I?I?I?I?I? I2 II I II I9 II II II J JP I II@@I,@ I$I?I@I?I?I I2 II I II I I|I I III ?6 ?7 > >8>4@>1@ >$>?>?>?>?>? >2 >> > >> >9 >> >> >> ?: ?x >+ >> @>6@ >$>?>@>@>@>? >% >> >; >> > >'> > > >(> ?< ?= > >>8@>0@ >$>?>?>?>?> >2 >> > >> >3 >> > >>> ?> ?? > >8I8@>0@ >$>?>@>?>?>? >@ >> >C >> >A >B> >> >r> Jt J I II<@I.@ I$I?I@I?I?I? I@ II IC II IA IBI II IrI J} J~ I I8I<@I.@ I$I?I@I?I?I I2 II I II I{ I|I I III ?D ?E >L >>@>@@ >$>>@>?>?>? >>> > >> >3 >F> >> >(> ?^ ?^ >c >8>,@>3@ >$>>@>@>?>? >>> >] >> >\ >X> >> >(> J Jv I II@@I,@ I$I?I?I?I?I I{ II I} II I II I III ?G ?H >E >8>4@>1@ >$>?>?>?>?> >2 >> > >> >I >> > >>> ? ?$ > >> @>6@ >$>?>@>?>>? > >> > >> > >K >>> >>D"lBh  ,!,",#,$,J%,J&,',J(,),J*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,N;,<,=,>,?,J ?$ ?% > > >4@>1@ >$ >?>@>?>>? > >> > >> >! ># >>> > > !?J !?* !> !>!>,@>3@ !>$!>?>?>?>>? ! > !>> !> !>> !>K!>>>> !>!> "?L "?E ">| ">">(@>4@ ">$">?>?>?>?> " >2 ">> ">N ">> ">M ">> "> ">>> #?O #?P #>3 #>#>$@>5@ #>$#>@>@>?>@>? # > #>\#> #> #>> #> #>#> #> #> #>(#> $J $J $I $I$I@@I,@ $I$$I?I?I?I?I $ I{ $II $I} $II $I $II $I $III %Jq %Jx %I %I%I<@I.@ %I$%I?I@I?I?I? % I@ %II %IC %II %IB %IA%I %I%I %Ir%I &? &?R &> &>&>$@>5@ &>$&>?>@>?>?>? & >% &>> &> &>> &>' &>.&> &>&> &>(&> 'J 'Jn 'I} 'I'I<@I.@ 'I$'I?I?I?I?I ' I2 'II 'I 'II 'I 'II 'I 'III (? (?x (>e (>(>4@>1@ (>$(>@>@>@>?> ( >, (>2(> (> (>(> (>. (>(> (> (>>> )J )Jk )I )I)I8@I0@ )I$)I@I@I?I?I ) I2 )I,)I )I )II )I )I.)I )I )III *?S *?T *> *>*>,@>3@ *>$*>?>@>?>?>? * >@ *>> *>C *>> *>A *>B*> *>*> *>r*> +?& +?E +> +>+>8@>0@ +>$+>?>@>?>>? + > +>> +> +>> +> +> +>>> +>+> ,?U ,?V ,> ,>8,><@>.@ ,>$,>?>?>?>?> , >2 ,>> ,> ,>> ,>3 ,>> ,> ,>>> -?W -?P ->M ->->@>9@ ->$->?>?>@>?>@ - > ->> -> ->Y-> ->X ->> ->-> ->( -> .?Z .?[ .> .>.>,@>3@ .>$.>@>@>?>@>? . >\ .>,.> .> .>> .>. .>.> .> .> .>.> /?] /?^ />1 />8/>8@>0@ />$/>@>?>?>?>? / >2 />,/> /> />> />9 />> />/> />/> 0?_ 0?` 0> 0>80>@>8@ 0>$0>?>?>?>?> 0 >2 0>> 0> 0>> 0>3 0>> 0> 0>>> 1?a 1?b 1> 1>1>0@>2@ 1>$1>?>?>?>?>? 1 >c 1>> 1>Y 1>> 1>X 1>> 1>1> 1>1> 2?d 2?e 2> 2>2>,@>3@ 2>$2>@>@>?>?> 2 >2 2>,2> 2> 2>> 2>f 2>.2> 2> 2>>> 3?g 3?h 3>= 3>3>@>8@ 3>$3>?>@>?>?>? 3 >% 3>> 3> 3>> 3> 3>i3> 3>3> 3>(3> 4?j 4?k 4>5 4>4>(@>4@ 4>$4>@>@>?>@> 4 >2 4>,4> 4> 4>> 4>I 4>l4> 4> 4> 4>> 5? 5?$ 5> 5>5>(@>4@ 5>$5>?>?>?>?> 5 >{ 5>> 5>} 5>> 5>| 5>> 5> 5>>> 6?E 6? 6>d 6>6>8@>0@ 6>$6>?>?>?>?>? 6 >2 6>> 6> 6>> 6>9 6>> 6>6> 6>6> 7?m 7? 7> 7>7>(@>4@ 7>$7>@>@>?>@> 7 >\ 7>,7> 7> 7>> 7> 7W.7> 7> 7> 7>> 8? 8? 8> 8>88>(@>4@ 8>$8>?>?>?>?>? 8 >2 8>> 8> 8>> 8>I 8>> 8>8> 8>8> 9?o 9?p 9>7 9>89>0@>2@ 9>$9>@>@>?>?>? 9 >@ 9>9> 9>C 9>> 9>B 9>9> 9>9> 9>r9> :N :N :O :O:O@O>@ :O$:O?O?O?O?O : Oc :OO :OY :OO :O :OO :O :OOO ;?q ;?r ;>A ;>8;>@>8@ ;>$;>?>?>?>?> ; >2 ;>> ;> ;>> ;>3 ;>> ;> ;>>> <?s <?t <> <><>0@>2@ <>$<>?>?>?>?>? < >2 <>> <> <>> <>9 <>> <><> <><> =?u =?5 =>O =>=>0@>2@ =>$=>?>?>?>?>? = >\ =>> => =>> => =>> =>=> =>=> >?w >?x >> >>>>@>=@ >>$>>?>@>?>?>? > > >>> >> >>> >> >>.>> >>>> >>(>> ??[ ??V?? ?>a ?>8?> @>;@ ?>$?>>@>@>?>? ? >>> ?>] ?>?> ?>\ ?>F?> ?>?> ?>(?>D#l  @,A,B,JC,D,E,F,G,H,I,J,JK,L,M,N,JO,JP,JQ,R,S,T,U,V,W,X,JY,Z,[,\,],^,J_, @J @J@J @I[ @I8@I@@I,@ @I$@I?I@I?I?I @ I2 @II @I @II @I @I3@I @I @III A? A?5 A> A>A>4@>1@ A>$A>?>@>?>?>? A >, A>> A> A>> A> A> A> A>A> A>(A> BJ BJ^ BIz BI8BI8@I0@ BI$BI?I?I?I?I B I BII BI BII BI BII BI BIII C? C? C>9 C>C>@>7@ C>$C>>@>@>?> C >>> C> C>C> C> C>C> C> C>>> D?y D?z D> D>D>4@>1@ D>$D>?>?>?>?> D >{ D>> D>} D>> D>| D>> D> D>>> E?~ E? E>P E>8E><@>.@ E>$E>?>?>?>?> E >2 E>> E> E>> E>3 E>> E> E>>> F? F? F> F>F>,@>3@ F>$F>?>?>?>?>? F >\ F>> F> F>> F> F>> F>F> F>F> G? G?x G> G>G>0@>2@ G>$G>?>?>?>?> G >2 G>> G> G>> G>3 G>> G> G>>> H? H? H> H>H>0@>2@ H>$H>@>@>@>@> H > H>,H> H> H>H> H> H>.H> H> H> H>> I? I?` I>N I>8I>0@>2@ I>$I>?>?>?>?> I > I>> I> I>> I> I>> I> I>>> JJ JJ JI JI8JI<@I.@ JI$JI?I?I?I?I J I+ JII JI/ JII JI- JII JI JIII K? K?E K>, K>K>@>9@ K>$K>?>@>?>?>? K > K>> K> K>> K>& K>iK> K>K> K>(K> L? L? L>Q L>L>,@>3@ L>$L>@>@>?>?>@ L >\ L>,L> L> L>> L> L>.L> L>L> L>( L> M? M? M>/ M>M>0@>2@ M>$M>@>@>?>?> M >2 M>,M> M> M>> M>9 M>M> M> M>>> NJw NJx NI NINI8@I0@ NI$NI?I?I?I?I N I2 NII NI NII NI3 NII NI NIII OJj OJn OI OIOI<@I.@ OI$OI?I?I?I?I O I2 OII OI OII OI3 OII OI OIII PJ PJ PI PIPI8@I0@ PI$PI?I?I?I?I P I2 PII PI; PII PI PII PI PIII Q? Q?n Q>> Q>Q>4@>1@ Q>$Q>?>@>?>?> Q >, Q>> Q> Q>> Q>l Q> Q> Q> Q>>> R? R? R> R>8R>@>7@ R>$R>?>?>?>?> R >2 R>> R> R>> R>3 R>> R> R>>> S?! S?k S> S>S>4@>1@ S>$S>?>?>?>>? S > S>> S> S>> S>KS>>>> S>S> T?D T? T> T>T>0@>2@ T>$T>@>@>?>>? T > T>T> T> T>> T># T> T>>> T>T> U?X U?Y U>Z U>8U>0@>2@ U>$U>?>@>?>?>? U >@ U>> U>C U>> U>B U>AU> U>U> U>rU> V? V?t V> V>V>@>=@ V>$V>?>@>?>?>? V > V>> V> V>> V> V>iV> V>V> V>(V> W? W? W> W>8W>0@>2@ W>$W>?>?>?>?> W >2 W>> W> W>> W>I W>> W> W>>> X? X?X? X> X>X>4@>1@ X>$X>?>@>?>>? X > X>> X> X>> X> X>K X>>> X>X> Y? Y?$ Y> Y>Y>(@>4@ Y>$Y>?>@>?>?> Y >, Y>> Y> Y>> Y>. Y>lY> Y> Y>>> ZJs ZJEZJ ZI ZIZI<@I.@ ZI$ZI?I@I?I?I? Z I@ ZII ZIC ZII ZIA ZIBZI ZIZI ZIrZI [? [? [>< [>[>0@>2@ [>$[>@>@>?>?> [ >2 [>,[> [> [>> [>f [>l[> [> [>>> \? \? \>0 \>\>4@>1@ \>$\>@>@>?>?>? \ >\ \>,\> \> \>> \> \>'\> \>\> \>\> ]? ]?5 ]>C ]>]>@>>@ ]>$]>?>@>?>?>? ] > ]>> ]> ]>> ]> ]>.]> ]>]> ]>(]> ^Jm ^J% ^I ^I^I<@I.@ ^I$^I?I@I?I?I? ^ I\ ^II ^I ^II ^I ^I^I ^I^I ^I^I _? _?k _> _>_>$@>5@ _>$_>?>@>?>?>? _ > _>> _> _>> _> _>i_> _>_> _>(_>D4#l    `,a,b,c,Jd,e,f,g,h,i,j,k,l,m,Jn,o,p,Jq,r,s,t,Ju,Jv,w,x,y,z,{,J|,J},~,, `? `? `>. `>`>@>?@ `>$`>?>@>?>?>? ` > `>> `> `>> `> `>'`> `>`> `>(`> a? a?x a> a>a>4@>1@ a>$a>?>@>?>>? a > a>> a> a>> a> a>K a>>> a>a> b? b? b>= b>b>0@>2@ b>$b>@>@>@>@> b >2 b>,b> b>N b>b> b> b>'b> b> b> b>> cJz cJ? cIy cI8cI@@I,@ cI$cI?I@I?I?I c I2 cII cI cII cI{ cI|cI cI cIII d? d? d> d>d>(@>4@ d>$d>?>@>?>?> d >, d>> d> d>> d>' d>&d> d> d>>> e?' e? e> e>e>8@>0@ e>$e>?>@>?>>? e > e>> e> e>> e> e>K e>>> e>e> f? f?k f>R f>f>0@>2@ f>$f>?>@>?>?>@ f >\ f>> f> f>> f> f>Xf> f>f> f>( fI g? g? g> g>g>$@>5@ g>$g>?>@>?>?>@ g >2 g>> g> g>> g> g>Fg> g>g> g>( gI h? h? h> h>8h>4@>1@ h>$h>?>?>?>?>? h >2 h>> h> h>> h>9 h>> h>h> h>h> i?( i? i> i>i>8@>0@ i>$i>?>@>?>>? i > i>> i> i>> i> i>K i>>> i>i> j? j?x j> j>j>(@>4@ j>$j>?>?>?>?> j >2 j>> j> j>> j>I j>> j> j>>> k? k?5 k> k>k>4@>1@ k>$k>?>?>?>?> k >{ k>> k>} k>> k> k>> k> k>>> l? l? l> l>l>$@>5@ l>$l>?>?>?>?>? l >c l>> l>Y l>> l>X l>> l>l> l>(l> mJ mJe mIK mImI(@I4@ mI$mI?I?I?I?I m I2 mII mI; mII mI mII mI mIII n? n?^ n> n>8n>0@>2@ n>$n>?>?>?>>? n > n>> n> n>> n>Kn>>>> n>n> o?_ o?` o>b o>8o>@>9@ o>$o>>@>@>?>? o >>> o>] o>o> o>\ o>Xo> oIo> o>(o> pJ pJv pI pIpI<@I.@ pI$pI?I?I?I?I? p I2 pII pI pII pI9 pII pIpI pIpI q? q?E q> q>q>4@>1@ q>$q>?>?>?>>? q > q>> q> q>> q>!q>>>> q>q> r? r? r>2 r>8r>4@>1@ r>$r>?>?>?>?>? r >2 r>> r> r>> r>9 r>> r>r> r>r> s? s? s> s>8s>$@>5@ s>$s>?>@>@>>? s > s>> s>C s>s> s>" s># s>>> s>s> tJ tJx tI tItI@I8@ tI$tII@I@I?I? t III tI tItI tI tIFtI tItI tI(tI uJ uJb uI uIuI<@I.@ uI$uI?I?I?I?I u I2 uII uI uII uI uII uI uIII v? v?b v> v>v>@>9@ v>$v>?>@>?>?> v > v>> v>Y v>> v> v>v> v> v>>> w? w?t w> w>w>0@>2@ w>$w>?>?>?>?>? w >\ w>> w> w>> w> w>> w>w> w>w> x? x? x>; x>x>0@>2@ x>$x>@>@>?>@>@ x >\ x>,x> x> x>> x> x>lx> x> x> x>( xI y? y?5 y> y>y>4@>1@ y>$y>?>?>?>?> y >{ y>> y>} y>> y> y>> y> y>>> z? z? z>{ z>8z><@>.@ z>$z>?>?>?>?> z > z>> z> z>> z> z>> z> z>>> {Jn {J {I {I{I4@I1@ {I${I?I?I?I?I? { I2 {II {I {II {I9 {II {I{I {I{I |J |J |I |I8|ID@I*@ |I$|I?I?I?I?I? | I2 |II |I |II |I9 |II |I|I |I|I }? }? }> }>}>4@>1@ }>$}>?>?>?>?> } >2 }>> }> }>> }>I }>> }> }>>> ~? ~? ~>S ~>~>0@>2@ ~>$~>?>@>?>?> ~ >2 ~>> ~> ~>> ~>3 ~>Q~> ~> ~>>> ? ? > >>0@>2@ >$>@>@>?>?> >+ >,> >/ >> >- >'> > >>>D#l $,J,,,,,J,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Jy JE I II<@I.@ I$I?I?I?I?I I2 II I II I3 II I III ?~ ? >d >8>ܞ@>C@ >>>>>> >2 >> >; >> > >> > >>> ? ?E > >>@>A@ >$>?>@>?>?>? > >> > >> > >&> >> >(> ? ? >6 >8>(@>4@ >$>?>@>@>?>? > >> >Y >> > >K> >> >> ? ? >8 >8>4@>1@ >$>?>@>?>?>? >@ >> >C >> >A >B> >> >r> J J I I8I@@I,@ I$I?I?I?I?I? I2 II I II I9 II II II ? ?[ > >>,@>3@ >$>?>?>?>?> >2 >> > >> >f >> > >>> ? ? >F >><@>.@ >$>?>@>?>>? > >> > >> > > >>> >> ? ? > >>,@>3@ >$>@>@>?>?> >2 >> > >> >9 >> > >>> J JP I II<@I.@ I$I?I@I?I?I? I@ II IC II IA IBI II IrI ? ? >T >8>0@>2@ >$>?>?>?>?> >2 >> > >> >3 >> > >>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>D@l 88888888888888888888,4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L( x 6PPX?h"s]4@PPn 9MaFHCv_Gw 6<muser: A?@02;5=> ?> B5;5D>=C A >7;>2>9 $ 03.07.2013 <6userP>x@drr + #>+ #>+ #>+ #>+ #> '8A;> =54V9A=5/0B8A=VBL AB@V;:C ?@02>@CG V 2815@VBL V7 A?8A:C#+ =#9 ggD Oh+'0HP`p userDimmyMicrosoft Excel@^1@]`@1a2՜.+,0 PXl t| Microsoft _______̳_____ !__!_ _ __  F! Microsoft Office Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89qCompObj m